โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี

เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันเป็นครอบครัวกับบิดามารดา ดอกเบี้ย MRR -3.25% ต่อปี* รับส่วนลดทันที เมื่อชำระเงินงวดครบ 48 เดือน**

โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี

เงื่อนไขพิเศษ

หากผ่อนชำระเงินงวดทุกเดือนสม่ำเสมอจนครบ 48 เดือน ได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 1.00% ของวงเงินกู้

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • ซื้อบ้าน / ห้องชุด
 • สร้างบ้าน / ซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้าน
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้าน / ที่ดินเปล่าพร้อมสร้างบ้าน จากสถาบันการเงินอื่น
 • และซื้ออุปกรณ์ พร้อมกับวัตถุประสงค์หลักที่ยื่นกู้

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

ไม่เกินร้อยละ 110 ของมูลค่าหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน

 • นานสูงสุด 40 ปี
 • โดยอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

หมายเหตุ
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี

อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1-4 

= MRR - 3.25% ต่อปี
ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญา

-ลูกค้าทั่วไป

= MRR - 0.50% ต่อปี

-ลูกค้าสวัสดิการ

= MRR - 1.00% ต่อปี

-ยกเว้นกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ

= MRR
 
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ    = 4.18%
- กรณีลูกค้ารายย่อย    = 4.46%
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ    = 4.72%
 
หมายเหตุ :    
 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)  
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

ประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่ออยู่อาศัยร่วมกับบิดาหรือมารดา เพื่อการอุปการะเลี้ยงดู

เอกสาร

เอกสารทั่วไป

 • บัตรประจำตัวประชาชน /บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารรายได้

พนักงานประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สิทธิสวัสดิการของหน่วยงาน
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน
 • สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • รายการเดินบัญชีเงินฝาก 12 เดือน
 • และหลักฐานการเงินอื่นๆ

เจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • รายชื่อผู้ถือหุ้น
 • รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
 • รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพและแผนที่ตั้งโดยสังเขป

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียน ย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม 
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **