โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี

โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี

สิ้นสุดระยะเวลายื่นกู้และทำนิติกรรมเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือซื้อห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
(4) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(5) เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักตามข้อ (1) และ (3)
(6) เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

หมายเหตุ    
- นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน

 • เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย

ระยะเวลาผ่อน

 • ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี

อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1 - ปีที่ 4

= MRR-3.25% ต่อปี
ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญา

-กรณีลูกค้ารายย่อย

= MRR-0.50% ต่อปี

-กรณีลูกค้าสวัสดิการ

= MRR-1.00% ต่อปี

-กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ

= MRR

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

- กรณีลูกค้าสวัสดิการ = 4.919%
- กรณีลูกค้ารายย่อย = 5.182%
- กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ = 5.458%

หมายเหตุ :    

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR) 
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียม

 • เป็นไปตามประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

ประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่ออยู่อาศัยร่วมกับบิดาหรือมารดา เพื่อการอุปการะเลี้ยงดู

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร 
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก. / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

คำถามที่พบบ่อย

1. หากเป็นการซื้อบ้านให้บิดามารดาอยู่อาศัย สามารถใช้สินเชื่อโครงการนี้ได้หรือไม่    
- ได้ เนื่องจากโครงการนี้เป็นสินเชื่อสำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่ออยู่อาศัยร่วมกับบิดาและ/หรือมารดาเพื่อการอุปการะเลี้ยงดู ทั้งนี้ กรณีลูกค้าต้องการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้บิดาและ/หรือมารดา โดยตนเองไม่ได้อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อการอุปการะเลี้ยงดู และยินยอมย้ายชื่อตนเองพร้อมทั้งชื่อบิดาและ/หรือชื่อมารดาเข้าในทะเบียนบ้านหลักประกัน ให้ใช้ "โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี/1"

2. จำเป็นต้องย้ายชื่อบิดามารดาเข้ามาในทะเบียนบ้านด้วยหรือไม่    
- จำเป็น โดยผู้กู้ต้องย้ายชื่อบิดาและ/หรือมารดาเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูเข้าในทะเบียนบ้านหลักประกันที่ขอกู้ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

3. หากเป็นบิดามารดาของคู่สมรสจดทะเบียน ถือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการนี้หรือไม่    
-  ถือว่าเข้าเงื่อนไขของโครงการนี้เช่นเดียวกัน โดยผู้กู้ต้องย้ายชื่อบิดาและ/หรือชื่อมารดาของตนเองหรือย้ายชื่อบิดาและ/หรือชื่อมารดาของคู่สมรสจดทะเบียนเข้าเป็น “ผู้อาศัย” ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

4. สามารถกู้เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคารได้หรือไม่     
- ไม่ได้

5. ต้องผ่อนดีติดต่อกันกี่เดือนจึงจะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 1.00% ของวงเงินกู้ เพื่อนำไปตัดชำระเงินต้น    
- ผู้กู้ต้องผ่อนชำระเงินงวดให้กับธนาคารทุกเดือนสม่ำเสมอดีเป็นปกติตามสัญญากู้เงินหรือบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินจนครบ 48 เดือน นับจากวันที่ทำนิติกรรม ทั้งนี้ ยกเว้น "โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี/1"