โครงการบ้าน ธอส. เพื่อปลูกสร้าง ปี 2563

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อปลูกสร้าง ปี 2563

สิ้นสุดระยะเวลายื่นกู้และทำนิติกรรมเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

- เพื่อปลูกสร้างอาคาร
- เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
- เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร**
- เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

หมายเหตุ :
-  นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต
-  **วัตถุประสงค์การขอกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างสาหรับกลุ่มสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เกรด A เท่านั้น
 

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน

1. วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน
  -  เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย (ทั้งกรณีลูกค้ารายย่อยและกรณีลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก)
2. วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์รายได้
  2.1 กรณีลูกค้ารายย่อย
  -  เงินงวดผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิต่อเดือนและเป็นไปตาม ระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย
  2.2 กรณีลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
  -  เงินงวดผ่อนชำระรายเดือนไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินเดือนสุทธิ หรือไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินเดือนสุทธิ กรณีผู้บริหารระดับสูง

ระยะเวลาผ่อน

- ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1      

 = 0.75% ต่อปี
ปีที่ 2  = 3.75% ต่อปี
ปีที่ 3  = 4.75% ต่อปี
ปีที่ 4 จนตลอดอายุสัญญา      
-    กรณีรายย่อยทั่วไป = MRR-0.75% ต่อปี
-    กรณีรายย่อยสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ              = 4.702%
- กรณีลูกค้ารายย่อย                = 5.855%

หมายเหตุ :

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR) 
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียม

 • เป็นไปตามประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

ลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
   

เอกสารหลักประกัน

 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร 
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก. 
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

คำถามที่พบบ่อย

1. สามารถกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารได้หรือไม่    
- วัตถุประสงค์การขอกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างให้กู้สำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เกรด A เท่านั้น 

2. สามารถกู้เพิ่มตามโครงการนี้ได้หรือไม่    
- ไม่ได้ สำหรับการกู้ใหม่เท่านั้น

3. สามารถกู้เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคารได้หรือไม่     
- ได้

4. ระยะเวลาการกู้ขั้นต่ำกี่ปี     
- ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

5. หากมีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี สามารถกู้ได้จนถึงอายุเท่าใด    
- กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี