โครงการบ้าน ธอส. เพื่อปลูกสร้าง ปี 2563

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อปลูกสร้าง ปี 2563

กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

(ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการหากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินโครงการแล้ว กำหนดเงื่อนไขการใช้วงเงินสำหรับลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิ์ก่อน)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

(1)  กรณีลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก 
        -    เพื่อปลูกสร้างอาคาร
        -    เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
(2)  กรณีลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก (เกรด A)
        -    เพื่อปลูกสร้างอาคาร
        -    เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
        -    เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร


หมายเหตุ

นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต
 

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

1. วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน
  -    เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย (ทั้งกรณีลูกค้ารายย่อยและกรณีลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก)
2. วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์รายได้
  2.1 กรณีลูกค้ารายย่อย
  -    เงินงวดผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิต่อเดือนและเป็นไปตาม ระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย
  2.2 กรณีลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
  -    เงินงวดผ่อนชำระรายเดือนไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินเดือนสุทธิ หรือไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินเดือนสุทธิ กรณีผู้บริหารระดับสูง

ระยะเวลาผ่อน

-ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1      

 = 0.75% ต่อปี
ปีที่ 2  = 3.75% ต่อปี
ปีที่ 3  = 4.75% ต่อปี
ปีที่ 4 จนตลอดอายุสัญญา      
-    กรณีรายย่อยทั่วไป = MRR-0.75% ต่อปี
-    กรณีรายย่อยสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
- กรณีลูกค้าสวัสดิการ    = 4.43%
-  กรณีลูกค้ารายย่อย    = 4.60%

หมายเหตุ

  1. MRR ตามประกาศธนาคาร
  2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)  

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

 

 

 

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

ลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

  - บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
  - สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
  - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

  - ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
  -  สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  -  สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
 

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

  - สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
  - สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  - หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
  - รูปถ่ายกิจการ
  - สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

  - หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
  - สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
  - สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก 
  - ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
  - แบบแปลน
  - ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **