สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ บ้านมือสอง ธอส.

สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ บ้านมือสอง ธอส.

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

(1) เพื่อที่ดินอาคาร ที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร 
(2) เพื่อซื้อห้องชุด ที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร
(3) เพื่อซื้อที่ดินอาคาร / ห้องชุด ที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร พร้อมต่อเติม / ซ่อมแซม 
(4) เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร
(5) เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร พร้อมปลูกสร้างอาคาร

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล(14 เมษายน 2567)

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

(1.1) เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
(1.2) เป็นลูกค้าสวัสดิการ ที่หน่วยงานทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย 
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

คำถามที่พบบ่อย

1. สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์บ้านมือสอง ธอส. เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด
- เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ซื้อทรัพย์มือสองของ ธอส. หรือทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการผ่อนดาวน์กับ ธอส. และ มีระยะเวลาการผ่อนดาวน์คงเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

2. เหตุใดมีอัตราดอกเบี้ยหลายแบบ
- อัตราดอกเบี้ยแต่ละแบบจะขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์มือสองของ ธอส. ที่ลูกค้าเลือกซื้อ