บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

จุดประสงค์การเปิดบัญชี

 • ต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
 • ต้องการถอนเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทุกเดือน

รายละเอียดการฝากถอน

 • จำนวนเงินฝากและถอนแต่ละครั้ง ต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  • หากเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท และหยุดเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป คิดค่ารักษาบัญชีครั้งละ 100 บาท ปีละ 2 ครั้ง
 • สามารถถอนเงินได้เดือนละ 2 ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนเงินที่ถอน ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
  • หากเดือนใดถอนมากกว่า 2 ครั้ง จะคิดค่าธรรมเนียมในการถอนครั้งที่ 3 และครั้งต่อ ๆ ไปในอัตรา 1% ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • การจ่ายดอกเบี้ย
  • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากในอัตราตามประกาศของธนาคารโดยคำนวณจากยอดเงินต้นคงเหลือเป็นรายวัน
  • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง โดยนำฝากเข้าในวันสิ้นงวดบัญชี (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม) แต่ถ้าหากผู้ฝากปิดบัญชีไปก่อนที่ธนาคารจะนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีในงวดนั้น ๆ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
  • หากยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้

การเปิดบัญชี

รายละเอียด

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดาทั่วไป
 • บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ