บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

คำถามที่พบบ่อย

1. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำเท่าไหร่
- ขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป

2. โอนเงินผ่าน Mobile Application ธนาคารได้หรือไม่
- สามารถโอนผ่าน Mobile Application ได้ 

3.  ใช้เป็นบัญชีหักค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ได้หรือไม่
- ไม่ได้

4. ดอกเบี้ยเงินฝากถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
- สำหรับบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย

5. สามารถถอนได้หรือไม่
- หากเดือนใดถอนมากกว่า 2 ครั้ง ให้คิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 3 และครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอนไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อครั้ง ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการถอนเงินเพื่อปิดบัญชี/หักชำระ
ค่าเช่าตู้นิรภัย/โอนชำระหนี้เงินกู้/ยกเลิกรายการ/ปรับปรุงรายการ/หักตามคำสั่งหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย/หักเป็นค่าธรรมเนียมในการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป