เงินฝากออมทรัพย์ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ

จุดประสงค์การเปิดบัญชี

 • ออมเงิน

รายละเอียดการฝากถอน

 • ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง (หากมีการถอนเงินเกินจากที่ธนาคารกำหนด จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงิน 0.50% ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท และไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนหรือการถอนเงินครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไป หรือ การถอน/การโอนเพื่อปิดบัญชี/หักชำระค่าเช่าตู้นิรภัย/การโอนเงินชำระหนี้เงินกู้ โดยนับเป็นจำนวนครั้งของการถอนเงิน)
 • การฝากและถอนเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท เว้นแต่เป็นการถอนเพื่อปิดบัญชี

อัตราดอกเบี้ย

 •  ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก “ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ” ที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
 • ฝากครบงวดบัญชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน กรณีวันใดมีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 10,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในวันนั้น
 • ฝากไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายนและ 29 ธันวาคม ไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้นให้ ณ วันที่ปิดบัญชี

การเปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท

 

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 •  บุคคลและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร และบุคคลถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ

เอกสาร

 •  เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร และคำสั่งธนาคารเรื่องการปฏิบัติงานขอหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร

 

บริการเสริม

บัตร ATM

 • ไม่มี