โครงการสินเชื่อชำระหนี้ค่าไถ่ถอนการขายฝากที่อยู่อาศัย ปี 2560

โครงการสินเชื่อชำระหนี้ค่าไถ่ถอนการขายฝากที่อยู่อาศัย ปี 2560

สิ้นสุดระยะเวลายื่นกู้และทำนิติกรรมเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

(1) เพื่อชำระหนี้ค่าไถ่ถอนการขายฝากที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและหรือคู่สมรสจดทะเบียน
(2) เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

หมายเหตุ    
- นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต
- ต้องทำสัญญาขายฝาก และมีการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน

ระยะเวลากู้ 

 • กำหนดระยะเวลาการขอกู้เงินต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี และอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นกรณี ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ = MRR-1.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

- กรณีลูกค้าสวัสดิการ            = 5.545%
- กรณีลูกค้ารายย่อย              = 5.545%

หมายเหตุ :

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR) 
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียม

 • เป็นไปตามประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

 • ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • หนังสือสัญญาขายฝาก ที่มีการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก. / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

คำถามที่พบบ่อย

1. สามารถกู้ร่วมกับบุคลอื่นได้หรือไม่    
- สามารถกู้ร่วมได้เฉพาะสามี-ภรรยา บิดา-มารดา บุตร 

2. สามารถกู้เพื่อชำระหนี้ค่าไถ่ถอนการขายฝากที่ดินเปล่าได้หรือไม่    
- ไม่ได้ สามารถกู้เพื่อชำระหนี้ค่าไถ่ถอนการขายฝากที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด เท่านั้น

3. หากเป็นการทำสัญญาขายฝากที่ไม่ได้จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน สามารถใช้สินเชื่อตามโครงการนี้ได้หรือไม่     
- ไม่ได้ ต้องทำสัญญาขายฝาก และมีการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินเท่านั้น

4. ระยะเวลาการกู้ขั้นต่ำกี่ปี    
- ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี และอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นกรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี