เงินฝากประจำ D-Fixed 3 เดือน

เงินฝากประจำ D-Fixed 3 เดือน

คำถามที่พบบ่อย

1. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำเท่าไหร่
- เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก 0.00 บาท  

2. ฝากครั้งต่อไปจำนวนเงินเท่าไหร่
- จำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

3. สามารถถอนเงินฝากได้หรือไม่
- การถอนเงินฝากผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากในแต่ละครั้งโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝากเท่านั้น

4. ต้องเปิดบัญชีคู่โอนสำหรับการรับดอกเบี้ยเงินฝากหรือไม่
- ต้องมีบัญชีคู่โอนเพื่อใช้เป็นบัญชีรับโอนเงินต้น/ดอกเบี้ย (บัญชีที่ใช้ในการโอนเงินเพื่อฝากครั้งแรกและเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เท่านั้น)

5. ฝากเงินไม่ครบ 3 เดือน ธนาคารจ่ายอัตราดอกเบี้ยในอัตราเท่าใด
- ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย

6. กรณีครบกำหนดการฝาก ธนาคารจะต่ออายุเงินฝากอัตโนมัติหรือไม่
- กรณีครบกำหนดการฝากธนาคารจะต่ออายุเงินฝาก ประจำ D-Fixed 3  เดือนอัตโนมัติ (เฉพาะเงินต้น) โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น