เงินฝากประจำ D-Fixed 12 เดือน

เงินฝากประจำ D-Fixed 12 เดือน

คำถามที่พบบ่อย

1. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำเท่าไหร่
- เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก 0.00 บาท  

2. ฝากครั้งต่อไปจำนวนเงินเท่าไหร่
- จำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

3. สามารถถอนเงินฝากได้หรือไม่
- การถอนเงินฝากผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากในแต่ละครั้งโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝากเท่านั้น

4. ต้องเปิดบัญชีคู่โอนสำหรับการรับดอกเบี้ยเงินฝากหรือไม่
- ต้องมีบัญชีคู่โอนเพื่อใช้เป็นบัญชีรับโอนเงินต้น/ดอกเบี้ย (บัญชีที่ใช้ในการโอนเงินเพื่อฝากครั้งแรกและเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เท่านั้น)

5. ฝากเงินไม่ครบ 12 เดือน ธนาคารจ่ายอัตราดอกเบี้ยในอัตราเท่าใด
- ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด 12 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด ณ วันที่ฝาก ตามที่ธนาคารกำหนด และหักภาษี ณ ที่จ่าย  โดยโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชี
คู่โอนของผู้ฝาก

6. กรณีครบกำหนดการฝาก ธนาคารจะต่ออายุเงินฝากอัตโนมัติหรือไม่
- กรณีครบกำหนดการฝากธนาคารจะต่ออายุเงินฝาก ประจำ D-Fixed 12  เดือนอัตโนมัติ (เฉพาะเงินต้น) โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น