GHBank Smart Receipts

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว
GHBank Smart Receipts
App Store Google Play

คำอธิบาย

บริการรูปแบบใหม่ของธนาคาร ในการออกใบเสร็จรับชำระเงินกู้ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์แทนรูปแบบเดิม ที่จัดพิมพ์เป็นกระดาษและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มลูกค้าที่ชำระเงินงวดผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติ หรือชำระผ่านช่องทางตัวแทน หรือกลุ่มลูกค้าสวัสดิการที่ชำระโดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อตอบสนองความสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือ และส่งผลในการลดมลภาวะ อนุรักษ์ทรัพยากรโดยการลดการใช้กระดาษ