สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ

สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ

1. อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1
- กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ อนุมัติ นิติกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567
- กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการจนกว่าธนาคารจะให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ
2. อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 2 (สำหรับกลุ่มประเทศที่ธนาคารกำหนด)
-  กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 – 30 ธันวาคม 2567
- กำหนดระยะเวลาอนุมัติ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568

หากท่านต้องการขอคำปรึกษาหรือขอดำเนินเรื่องการยื่นขอสินเชื่อ โปรดคลิกที่นี่

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

กรณีกู้ใหม่

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร  หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
 5. เพื่อไถ่ถอนที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย /ซ่อมแซมอาคาร
 7. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น
   

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน

 • วงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกัน
  • ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคารับเป็นหลักประกัน
  • กรณีเกินร้อยละ 85 แต่ไม่เกินเกณฑ์ตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ และต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของราคารับเป็นหลักประกัน กำหนดเงื่อนไขให้ซื้อแคชเชียร์เช็ค หรือสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์มาจำนำเป็นหลักประกันหนี้จำนวนไม่น้อยกว่าเงินงวดผ่อนชำระจำนวน 3 งวด การไถ่ถอนจำนองสามารถทำได้ต่อเมื่อผู้กู้ผ่อนชำระเงินกู้ครบ 3 ปี และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือ ผู้กู้ชำระหนี้ปิดบัญชี
 • วงเงินกู้ตามเกณฑ์รายได้ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

ระยะเวลากู้ 

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

1. อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - 2     = MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 3  = MRR-1.00% ต่อปี 
ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR-0.50% ต่อปี 

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) = 5.85%

2. อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 2 (สำหรับกลุ่มประเทศที่ธนาคารกำหนด)

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1  = 2.65% ต่อปี
ปีที่ 2     = 3.85% ต่อปี
ปีที่ 3  = 4.35% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR-0.50% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) = 5.34%

หมายเหตุ :

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR) 
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

 • ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

 

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

 •  เป็นคนไทยที่ประกอบอาชีพในประเทศ
 • เป็นคนไทยในต่างประเทศมีรายได้จากคู่สมรสซึ่งเป็นคนต่างชาติ

การชำระ / ค่างวด

 • ให้ผู้กู้ชำระหนี้เงินกู้ที่ต่างประเทศ ผ่านช่องทางที่ธนาคารเปิดให้บริการร่วมกับ บริษัท ซันเกทเวย์ จำกัด

คำถามที่พบบ่อย

1. ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับลูกค้ากลุ่มไหน
- ลูกค้าคนไทยที่ประกอบอาชีพในต่างประเทศ

2. กลุ่มประเทศที่ธนาคารกำหนดมีประเทศอะไรบ้าง
- กลุ่มประเทศที่มีขนาดใหญ่ หรือมีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในภูมิภาคต่างๆ และประเทศในกลุ่มอาเซียน