โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • เพื่อปลูกสร้างอาคารบนที่ราชพัสดุ

หมายเหตุ : เป็นการกู้ใหม่ โดยผู้กู้หลักเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อาคาร หรือให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อยของธนาคาร 

วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน

(1) เกณฑ์หลักประกัน 

 • ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

(2) เกณฑ์รายได้

 • เงินงวดผ่อนชำระไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินเดือนสุทธิ และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย

ระยะเวลากู้ 

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยระยะเวลาการกู้สูงสุดต้องไม่เกินระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาเช่า แต่ไม่เกิน 30 ปี ทั้งนี้ อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
   

 

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 2.85% ต่อปี 
ปีที่ 2 = 3.00% ต่อปี 
ปีที่ 3 = 3.50% ต่อปี  
ปีที่ 4 = MRR-2.00% ต่อปี 
ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-1.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)    = 4.628%

หมายเหตุ :

 1. MRR ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR) 
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้  1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียม

 • เป็นไปตามประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

(1) ข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการประเภทอื่น
(2) เป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีหนังสือยินยอมจากกรมธนารักษ์ให้นำสิทธิการเช่ามาขอสินเชื่อกับธนาคาร โดยกรรมสิทธิ์ในอาคารต้องเป็นของผู้ได้รับสิทธิการเช่าเอกสาร

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารหลักประกัน

 • สัญญาว่าจ้างก่อสร้างที่ทำกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน
 • หนังสือนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปทำสัญญาผูกพันเงินกู้ (จป.04) และบันทึกคำยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้
 • หนังสืออนุญาตให้ผู้กู้นำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ
 • หนังสือยินยอมให้นำสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ทำสัญญาเช่าไปจดทะเบียนจำนองกับธนาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อที่อยู่อาศัย / สำเนาหนังสือที่กรมธนารักษ์จดทะเบียนสัญญาเช่านานปี
 • อื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่าง ๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

คำถามที่พบบ่อย

1. คุณสมบัติผู้กู้โครงการนี้    
- ข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการประเภทอื่นที่กรมธนารักษ์รับรองว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิตามโครงการที่เป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อที่อยู่อาศัย ที่มีหนังสือยินยอมจากกรมธนารักษ์ให้นำสิทธิการเช่ามาขอสินเชื่อกับธนาคาร

2. สามารถยื่นขอสินเชื่อตามโครงการนี้ ได้จำนวนกี่หลักประกัน    
- ได้ไม่เกินรายละ 1 สัญญา /หลักประกัน

3. ถ้าอายุเกิน 60 ปี สามารถขอสินเชื่อโครงการนี้กับธนาคารได้หรือไม่    
- ได้ โดยต้องมีผู้กู้ร่วม ซึ่งผู้กู้ร่วมต้องมีรายได้เป็นเงินเดือนไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเงินงวดผ่อนชำระ

4. สามารถขอกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยได้หรือไม่     
- ไม่ได้

5. ผู้กู้นำหลักประกันอะไรมาขอสินเชื่อกับธนาคาร     
- นำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุที่จดทะเบียนสัญญาเช่านานปีกับกรมธนารักษ์