บัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์

บัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์

คำถามที่พบบ่อย

1. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำเท่าไหร่
-  ขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (เลขหลักพัน) และต้องฝากเงินจำนวนเท่ากันกับที่เปิดบัญชีเป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง

2. ระยะเวลาฝากกี่เดือน 
- 24 เดือน (2 ปี) และต้องฝากต่อเนื่องเป็นรายเดือนจำนวน 24 ครั้ง  ๆ ละ เท่ากันทุกเดือน

3. เปิดบัญชีได้กี่บัญชี
- ลูกค้าเปิดบัญชีได้ 1 ราย ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น 

4. สามารถถอนเงินได้หรือไม่
- ห้ามถอนเงินต้นบางส่วนหรือทั้งหมดตลอดระยะเวลาฝาก หากถอนถือเป็นการปิดบัญชี

5. หากฝากเงินไม่ครบทุกเดือนได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่
- หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง และฝากครบ 2 ปี ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ 12 เดือน ณ วันปิดบัญชีและไม่ได้รับการยกเว้นภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝาก 

6. ปิดบัญชีก่อนครบกำหนดได้รับดอกเบี้ยเท่าไหร่
- ปิดบัญชี/ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
- ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ปิดบัญชี/ถอนเงินก่อนครบกำหนด 2 ปี ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด

7. ดอกเบี้ยเงินฝากถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
- สำหรับบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย