บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ธุรกิจบริหารเงินคล่องตัว ด้วยการสั่งจ่ายเช็คแทนการพกเงินสด

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

จุดประสงค์การเปิดบัญชี

 • บริหารเงินสำหรับธุรกิจ
 • ใช้สั่งจ่ายเช็คแทนการพกเงินสด

รายละเอียดการฝากถอน

 • สั่งจ่ายเช็คแทนการใช้เงินสดได้
  • ต้องใช้เช็คไม่เกิน 20 ฉบับ / เดือน
 • เบิกถอนเงินสดได้ที่ ธอส. ทุกสาขา
 • หากเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท และหยุดเคลื่อนไหวตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯจะคิดค่ารักษาบัญชีครั้งละ 100 บาท ปีละ 2 ครั้ง 

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • การจ่ายดอกเบี้ย
  • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยกสำหรับเงินต้นส่วนที่เกิน 10,000 บาท โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน  
  • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง โดยนำฝากเข้าในวันสิ้นงวดบัญชี (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม) แต่ถ้าหากผู้ฝากปิดบัญชีไปก่อนที่ธนาคารจะนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีในงวดนั้น ๆ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ 

การเปิดบัญชี

รายละเอียด

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

คุณสมบัติ

 • ต้องมีเงินฝากกับ ธอส. ขั้นต่ำ 1 แสนบาท และต้องเปิดบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • พร้อมแสดงหลักฐานการฝาก / มีบุคคลแนะนำที่น่าเชื่อถือได้ / ได้รับอนุมัติจากผู้จัดการสาขาหรือหัวหน้างานการเงินขึ้นไป

บริการเสริม

บัตร ATM

 • ถอนเงินสด
 • โอนเงินระหว่างบัญชี ธอส. / ต่างธนาคาร
 • โอนชำระหนี้เงินกู้ ธอส. ได้ทั้งของตนเองและบุคคลอื่น