GHB Reward ลุ้นรับทองครั้งที่ 10

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
*ผู้ร่วมรายการ คือ ผู้กู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร (ลูกค้าสวัสดิการ) และผู้กู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มหน่วยงานต้นสังกัดทำข้อตกลง โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร (ลูกค้ารายย่อยทั่วไป) ลูกค้าที่ลงทะเบียน GHB ALL Mobile Application ครั้งแรก และลูกค้าบุคคคลธรรมดาที่ซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หน่วยละ 50,000 บาท ซึ่งมีที่มาของคะแนน ดังนี้

Reward Point คะแนนเกิดจาก
    1.1 ลูกค้าที่ลงทะเบียน GHB ALL Mobile Application ครั้งแรก จะได้รับคะแนน 30 คะแนน
    1.2 ผู้กู้ซึ่งเป็นผู้กู้หลักในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เท่านั้น และบัญชีเงินกู้จะต้องมีสถานะปกติ (จำนวนวันค้างชำระหรือ DPD ไม่เกิน 30 วัน) โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินงวดภายในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด ตามรายละเอียดดังนี้
       1) ลูกค้าสวัสดิการที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้หักเงินเดือนนำส่งเป็นเงินงวดให้กับธนาคาร ในแต่ละงวด จะได้รับคะแนน 15 คะแนนต่อ 1 บัญชี
       2) ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ที่ชำระเงินงวดผ่านช่องทาง LRM : เครื่องรับชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์  หรือ QR Non Cash Payment เครื่องชำระหนี้เงินกู้ไร้เงินสด หรือ GHB ALL  Mobile Application (สำหรับ GHB ALL ให้คะแนนตั้งแต่ 1 มกราคม 2564) ในแต่ละงวด จะได้รับคะแนน 10 คะแนนต่อ 1 บัญชี (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ให้คะแนนลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่ชำระเงินงวดผ่าน  GHB ALL เท่านั้น)
       3) ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ที่ชำระเงินงวดผ่านช่องทางอื่นๆ นอกจากข้อ 2) เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร ตัวแทนรับชำระเงินงวด Internet Banking หักบัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน ตู้ ATM เป็นต้น รวมถึง ลูกค้าสวัสดิการที่ชำระเงินงวดผ่านช่องทางอื่น โดยต้นสังกัดไม่หักเงินเดือนนำส่งเป็นเงินงวด ในแต่ละงวด จะได้รับคะแนน 5 คะแนนต่อ 1 บัญชี (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ยกเลิกการให้คะแนนกับลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่ไม่ได้ชำระเงินงวดผ่าน  GHB ALL และยกเลิกการให้คะแนนกับลูกค้าสวัสดิการที่ชำระเงินงวดผ่านช่องทางอื่น โดยต้นสังกัดไม่หักเงินเดือนนำส่งเป็นเงินงวด)
    1.3 ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หน่วยละ 50,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
       1) ซื้อสลากออมทรัพย์ฯ หน่วยละ 50,000 บาท จะได้รับคะแนน 10 คะแนน/หน่วย (Initial Point)
       2) ถือครองสลากออมทรัพย์ฯ หน่วยละ 50,000 บาท ต่อเนื่องในแต่ละเดือน จะได้รับคะแนน 10 คะแนน/หน่วย (Monthly Point) จนกว่าจะครบกำหนดอายุสลาก

หมายเหตุ :
๐ ลูกค้าแต่ละราย ได้รับคะแนนรวมทุกรายการสูงสุดไม่เกิน 200 คะแนนต่อเดือน แลกสิทธิ์ลุ้นสร้อยคอทองคำได้ ไม่เกิน 20 สิทธิ์ต่อการจับสลาก 1 ครั้ง และแลกของรางวัลได้ไม่เกิน 3 ชิ้นต่อเดือน
๐ Reward Point สามารถนำมาใช้สิทธิ์ลุ้นจับสลากได้โดยตรง
๐ Reward Point มีอายุจนถึงสิ้นปีถัดไป นับจากปีที่ได้คะแนน
๐ การแบ่งยอดชำระให้ครบเงินงวด หรือการชำระมากกว่าเงินงวด จะไม่ได้รับคะแนนเพิ่มแต่อย่างใด
๐ ผู้กู้ที่ชำระเงินงวดผ่านหลายช่องทาง จะคิดคะแนนให้ตามช่องทางที่ชำระครบจำนวนเงินงวด
๐ ลูกค้าสวัสดิการ ที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของหน่วยงานแล้ว ต้นสังกัดไม่สามารถหักเงินเดือนนำส่งเป็นเงินงวดให้กับธนาคารได้ จะจัดเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
๐ พิจารณาสาขาที่ลูกค้าสังกัดจากบัญชีแรกที่ยังมีความเคลื่อนไหว ณ วันที่หมดเขตแลกสิทธิ์ลุ้นจับสลากในแต่ละครั้ง 
           ผู้ร่วมรายการสามารถใช้คะแนนสะสม 30 คะแนน เพื่อแลก 1 สิทธิ์ลุ้นจับสลาก โดยลูกค้าสามารถเข้าใช้งานระบบสะสมคะแนนผ่านเว็บไซต์ reward.ghbank.co.th หรือ GHB ALL Mobile Application เพื่อดูคะแนนสะสม ดูรายการของรางวัล จำนวนคะแนนที่ใช้แลก และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เมื่อลูกค้าเลือกรายการที่ต้องการจะใช้คะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายการสรุป เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบและยืนยันรายการก่อนบันทึก หากลูกค้าแลกสิทธิ์เข้าร่วมการจับสลาก เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะพิมพ์รายชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการทั้งหมดจากฐานข้อมูลของธนาคารฯ ตามจำนวนสิทธิ์ลงบนกระดาษมาตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน แล้วธนาคารฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดี
๐ จับรางวัล ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
๐ สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
การรับสิทธิ์  -เมื่อมีคะแนนสะสม 30 คะแนนขึ้นไป และแลกสิทธิ์เข้าร่วมการจับสลาก ผ่านเว็บไซต์ reward.ghbank.co.th หรือผ่าน GHB ALL Mobile Application  -ลูกค้าสามารถแลกสิทธิ์ได้ไม่เกิน 20 สิทธิ์ต่อการจับสลาก 1 ครั้ง
กติกาการตัดสิน ทางธนาคารฯ จะทำการพิมพ์รายชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการทั้งหมดจากฐานข้อมูลของธนาคารฯ ตามจำนวนสิทธิ์ ลงบนกระดาษแล้วตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน แล้วนำมาใส่ในภาชนะที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนแต่ละกองให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
แลกสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 จับรางวัลวันที่ 21 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. รวมจำนวน 54 รางวัล โดยแบ่งสลากเป็น 8 กอง (8 ภาค) ตามการแบ่งพื้นที่สาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังนี้ กองที่ 1 สลากของลูกค้าฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวง ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1 และฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 2  กองที่ 2 สลากของลูกค้าภาคเหนือตอนบน  กองที่ 3 สลากของลูกค้าภาคเหนือตอนล่าง กองที่ 4 สลากของลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  กองที่ 5 สลากของลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กองที่ 6 สลากของลูกค้าภาคตะวันออก  กองที่ 7 สลากของลูกค้าภาคกลางและภาคใต้ตอนบน  กองที่ 8 สลากของลูกค้าภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง
๐ ในการจับรางวัล ธนาคารฯ จะทำการจับรายชื่อผู้ได้รางวัลตัวจริงและรายชื่อสำรองตามลำดับ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่รายชื่อสำรองที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หากธนาคารตรวจพบว่ามีลูกค้าที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หรือสละสิทธิ์ที่จะรับรางวัล หรือไม่มารับรางวัลภายในกำหนดเวลา และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น
๐ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.ghbank.co.th วันที่ 26 เมษายน 2564 และทางธนาคารฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้โชคดีแจ้งไว้กับธนาคารฯ และ/หรือ หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือผู้โชคดีไม่มาขอรับรางวัล ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ธนาคารฯ ได้ลงประกาศรายชื่อผู้โชคดี หรือกรณีที่ผู้โชคดีสละสิทธิ์ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไปที่จับสลากสำรองไว้
๐ ผู้โชคดีที่ได้รับสร้อยคอทองคำ ต้องมาขอรับรางวัลด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทนโดยมีเอกสารมอบอำนาจครบถ้วน ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือสำนักงานสาขา ในวันและเวลาทำการ ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี
๐ ของรางวัลที่เหลือจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ธนาคารฯ จะทำการมอบให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป
ของรางวัลได้แก่ สร้อยคอทองคำจำนวนทั้งสิ้น 54 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,737,880.0224 บาท แบ่งเป็น สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท มูลค่า 51,076.3536 บาท จำนวน 14 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 715,068.9504 บาท และสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 25,570.2768 บาท จำนวน 40 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 1,022,811.072 บาท (มูลค่าของรางวัลเป็นราคา ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563)
๐ ใช้จำนวนคะแนนสะสมของลูกค้าแต่ละภาค เป็นเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนรางวัลแต่ละภาค (กอง) โดยแบ่งเป็น กองที่ 1 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 5 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 17 รางวัล กองที่ 2 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 3 รางวัล กองที่ 3 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล กองที่ 4 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล กองที่ 5 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 2 รางวัล กองที่ 6 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล กองที่ 7 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 4 รางวัล กองที่ 8 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 3 รางวัล
๐ จำกัดสิทธิ์รับรางวัล ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น ในกรณีลูกค้าได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงหนึ่งรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากัน
๐ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
๐ ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับรางวัลในครั้งต่อไป
ลูกค้าที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด กรณีลูกค้าปฏิเสธการชำระภาษีดังกล่าว ธนาคารถือว่าสละสิทธิ์ที่จะรับรางวัล
๐ คณะกรรมการ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์) ผู้บริหารสัญญาจ้าง (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์) พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ลูกจ้างทั่วไป ลูกจ้างขับรถธนาคาร ลูกจ้างศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์) และลูกจ้างเหมาธุรการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
๐ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนรางวัล ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
๐ ธนาคารมีสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพ และเสียงออกเผยแพร่ เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของธนาคาร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
๐ ของรางวัลที่ระบุในรายการส่งเสริมการตลาดนี้เป็นของบริษัทที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการโดยตรง ธนาคารไม่มีภาระหน้าที่ และ / หรือ ความรับผิดชอบใดๆ ในสินค้าหรือการให้บริการ ภายใต้รายการส่งเสริมการตลาดนี้
๐ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการดำเนินรายการในการตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด
๐ คำตัดสินของคณะกรรมการดำเนินรายการในการตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
๐ รายการนี้ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง ตามใบอนุญาต เลขที่ 1520-1527/2563
๐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-645-9000 หรือ www.ghbank.co.th