ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ครั้งที่ 10, 11, 12 โครงการ GHB Reward

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ครั้งที่ 12
โครงการ GHB Reward
จับรางวัล วันที่ 20 ตุลาคม 2564

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท มูลค่า  51,076.3536 บาท จำนวน 14 รางวัล
1.    คุณสมเกียรติ สังวาลย์วัฒนายิ่ง
2.    คุณวรางค์รัตน์ ไขเจริญ
3.    คุณเมธี พิทักษ์โรจนสกุล
4.    คุณพัชรี คงทอง
5.    คุณณภัทร เดชดำรง
6.    คุณเบญจมาศ ขอดคำ
7.    คุณจตุภูมิ มาลาเอี่ยม
8.    คุณเกษกนก อินทรีย์
9.    คุณศิวดล พิมพ์ทอง
10.    คุณอธิพันธ์ ผ่องราศรี
11.    คุณสุภกิจ สีเวียง
12.    คุณอาทิตยา โชติคุต
13.    คุณธวัลรัตน์ อภินันท์ธัญชนก
14.    คุณกฤษณ์ เกตุกษัตริย์

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ครั้งที่ 12
โครงการ GHB Reward
จับรางวัล วันที่ 20 ตุลาคม 2564

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท มูลค่า  25,570.2768 บาท จำนวน 40 รางวัล
 1.    คุณศิริกาญจน์ดา สร้อยฟ้า
2.    คุณวิภารัตน์ ปลื้มใจ
3.    คุณรามิลศรน์ เรืองชั้นอัยกุล
4.    คุณอมรไชย นิธิภาคย์ 
5.    คุณปิยนุช พุทธอาสน์
6.    คุณไหม่ เทศสิงห์
7.    คุณจิระวัฒน์ คูมหานาคา
8.    คุณกัมปนาท ศรีสังข์
9.    คุณรุ่งตะวัน ทองพันธ์
10.    คุณวรัญชัย ยิ่งคำนึง
11.    คุณจินตนา พร้อมไพบูลย์
12.    คุณสรพงษ์ สืบมงคลชัย
13.    คุณพัชรี ศรีสุวรรณ
14.    คุณภานุมาศ สุวรรณรัตน์
15.    คุณวิภาวรรณ อุบล
16.    คุณพนิดา ชื่นเชื่อม
17.    คุณองอาจ รักษารัตน์
18.    คุณธีรวัฒน์ ศรีคะชา
19.    คุณธเนศ ก้องศิริวงศ์
20.    คุณอนุพงษ์ สมรินทร์
21.    คุณหทัยณัฐ คฤโฆษพร
22.    คุณสติ บุตรสุริย์
23.    คุณเพ็ญศรี อ่อนเม็ก
24.    คุณรัชฎากรณ์ สายตรี
25.    คุณตวงพร จงมีโชคตระกูล
26.    คุณปิยะศักดิ์ สีหนาท
27.    คุณพัชรพรรณ แจ้งกลาง
28.    คุณธนวิชญ์ กงทอง
29.    คุณอดิสร กรีชัยศรี
30.    คุณพิเชษฐ์ มะแม้น
31.    คุณสัญญา บัวสอาด
32.    คุณอภิชาติ ณ นคร
33.    คุณญาณวุฒิ พุ่มสวย
34.    คุณปัทมา พรมสุข
35.    คุณณัฐอาภา สุทธิไชยศรกุล
36.    คุณฑัณฑริรา แซ่ฮ้อ
37.    คุณวิยะดา ภูมิลา
38.    คุณนพรัตน์ พนาพรสกุล
39.    คุณสุภาภรณ์ ชูเปีย
40.    คุณคมคงเอก อุทัยรังษี

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ครั้งที่ 11
โครงการ GHB Reward
จับรางวัล วันที่ 20 ตุลาคม 2564

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท มูลค่า  51,076.3536 บาท จำนวน 14 รางวัล
1.    คุณนันทนา อินตา
2.    คุณณัฏฐนันท์ สุวรรณฉวี
3.    คุณณัฐธวุธ เทียมเลิศ
4.    คุณอรทัย ธาดารัตนกุล
5.    คุณมานิตย์ นาคจั่น
6.    คุณอนุวัตร จันโสดา
7.    คุณผกา นพนรินทร์
8.    คุณไอยา บุญฉิม
9.    คุณภูมิพัฒน์ คงบุญ
10.    คุณคมสัน ปานทอง
11.    คุณแขไข อ่อนอุทัย
12.    คุณพิชญานิน ศรีเพ็ชร์
13.    คุณพรชัย นรบุตร
14.    คุณอารซู บาตูเซ็ง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ครั้งที่ 11
โครงการ GHB Reward
จับรางวัล วันที่ 20 ตุลาคม 2564

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท มูลค่า  25,570.2768 บาท จำนวน 40 รางวัล
1.    คุณธนันณภัทร์ ขำแก้ว
2.    คุณปฐมินทร์ มงคลนาวิน
3.    คุณเสาวลักษณ์ วงค์ชมภู
4.    คุณอภิศักดิ์ หอชัยรัตน์
5.    คุณนพดล เมฆานุพักตร์
6.    คุณวีระยุทธ นาไชย
7.    คุณมนต์ชัย อิทธิเดชรัตน์
8.    คุณนิตยา กิ่วไธสง
9.    คุณยุพยงค์ ระหาร
10.    คุณณธัช สังข์แป้น
11.    คุณเอกวัฒน์ คำบรรลือ
12.    คุณเกวลี ใจแก้วทิ
13.    คุณสิรินาถ มีสรรพวงศ์ 
14.    คุณสุรีย์ เจริญไพบูลย์สิน
15.    คุณจักรกฤษณ์ ใจคำ
16.    คุณพีรภัทร เฉยสวัสดิ์
17.    คุณสมพร วงศ์ดีเลิศ
18.    คุณปทุมทิพย์ อินตาลา
19.    คุณสหยศ ตระกูลขยัน
20.    คุณวุฒิพงษ์ ทะระ
21.    คุณจรรยวรรธ ศิริประเสริฐ
22.    คุณบรรเจิด องค์ชาญชัย
23.    คุณนิภาพร จำปาทอง
24.    คุณดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์
25.    คุณเอกพจน์ คำผาเชื้อ
26.    คุณเสาวภา จันทร์สระน้อย
27.    คุณชาตรี เชือกรัมย์
28.    คุณทนงศักดิ์ บุญแล
29.    คุณพรเทพ เลิศรัตน์เดชากุล
30.    คุณคัคเนศ หรบรรณ์
31.    คุณบัณฑูร ขำแก้ว
32.    คุณพัชรี วรปรัชญา
33.    คุณนันทิพัฒน์ ขำสุวรรณ
34.    คุณกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย
35.    คุณเทวัญ วิหก
36.    คุณฐาปนี สุดเกษม
37.    คุณเรืองฤทธิ์ อุ่นจิต
38.    คุณอารดา เพอสะและ
39.    คุณอำนวย สุขประสิทธิ์
40.    คุณนิติรัตน์ โสทิกุล

 


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ครั้งที่ 10
โครงการ GHB Reward
จับรางวัล วันที่ 20 ตุลาคม 2564

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท มูลค่า  51,076.3536 บาท จำนวน 14 รางวัล
1.    คุณจีริสุดา พยัคฆา
2.    คุณอรอนงค์ คงอินทร์
3.    คุณสุรัช สิริเกียรติกุล
4.    คุณพิสชา คำมณี
5.    คุณภาวิณี ตังคกุลวิวิช
6.    คุณสุธเนตร นันทประเวชภัณฑ์
7.    คุณจักรี น้ำผึ้งมงคลสกุล
8.    คุณสุภาพร ปัญญา
9.    คุณธนารีย์ นิรมล
10.    คุณพลอยกันต์ อินทร์อำนวย
11.    คุณนภาพรรณ หาญณรงค์
12.    คุณเบญจกุล แสงสว่าง
13.    คุณภูษิต ปัญญาประชุม
14.    คุณอรวรรณ พุทถนอม

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ครั้งที่ 10
โครงการ GHB Reward
จับรางวัล วันที่ 20 ตุลาคม 2564

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท มูลค่า  25,570.2768 บาท จำนวน 40 รางวัล
1.    คุณดวงเพ็ญ ก้องสาคร
2.    คุณศุภกิจ วรสาร
3.    คุณกฤชนนท์ ขำวิลัย
4.    คุณณัฐวิภา อุมาลี
5.    คุณสุบิน  ใสสะอาด
6.    คุณเพ็ญนภา แซ่งุ้ย
7.    คุณเพชรา เชาว์ชาญชัยกุล
8.    คุณลัดดาวรรณ จันทร์ทวี
9.    คุณบัวศรี สุ่มเอม
10.    คุณประวิทย์ ขำเนตร์
11.    คุณปาณิศา สดโคกกรวด
12.    คุณโชษิตา เทียนนาค
13.    คุณพิชิต เคนาพิมพ์
14.    คุณพูลศิลป์ ศรีบุศยดี
15.    คุณธชาสุต คุ้มวงศ์ไทย
16.    คุณปาจารี ธูปแช่ม
17.    คุณบัญชา ดอกคำ
18.    คุณศิริรัตน์ แสนเมืองมูล
19.    คุณปิวพัล เมืองมา
20.    คุณธิดารัตน์ รัตนอักษรศิลป์
21.    คุณอรพินธุ์ เพียรรุ่งเรือง
22.    คุณวิชุดา พิมพ์ปรุ
23.    คุณกชนุช สุราอามาตย์
24.    คุณจิตติมนต์ สีอุปรัส
25.    คุณชรัฐฎา วงศ์กิตติธร
26.    คุณนิรุตธิ์ ทองใบใหญ่
27.    คุณอาทิตย์ โชติวิริยวาณิชย์
28.    คุณปราณี มายูร
29.    คุณนราธิป ขำนุ่ม
30.    คุณณัฏฐนันท์ เกื้อกูลราษฎร์
31.    คุณอนุชา  สารีบุญ
32.    คุณชัชชัย แก้วคำจันทร์
33.    คุณกิติพัฒน์ สินสวัสดิ์
34.    คุณปนิตา ดาวสะอาด
35.    คุณพนิดา โลหิตศิริ
36.    คุณวิชิต ชูแนม
37.    คุณกมลชนก หมวกอิ่ม
38.    คุณขนิษฐา ปานขาว
39.    คุณสมจิตร ทิพย์จันทร์
40.    คุณไพรัช พันธ์ทิพย์