TONE FROM THE TOP : โดยคุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)