ธอส. "งดให้/ไม่รับ" ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล ดังที่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง