“โครงการการส่งเสริมการลงทุนกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (BOI)”

โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI : https://cm01.ghbank.co.th/BOI/LogOn