ธอส. ร่วมมือ กระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยเหลือครูไทย มีภาระผ่อนบ้านลดลง นำโดยผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 0% นาน 1 ปี 

วันนี้ (6 มิถุนายน 2567) นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมจัดทำสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ ลดภาระผ่อนชำระเงินงวดด้านที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย 
(1) โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 อัตราดอกเบี้ยปีแรก 0% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเท่ากับ 2.863% ต่อปี) และ (2) โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567 อัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 2.90% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเท่ากับ 3.516% ต่อปี) โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สาขาธนาคารทั่วประเทศ  

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่านการมีที่อยู่อาศัย และมีภาระในการผ่อนชำระเงินงวดที่เหมาะสม จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 14 หน่วยงาน ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสภาพคล่องในการชำระหนี้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลช่วยเหลือในด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ โดย ธอส. พร้อมสนับสนุนข้อมูลของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ประสบปัญหาหนี้สินวิกฤติ ภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการ และสถานีแก้หนี้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงร่วมประสานงานและบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการกำหนดมาตรการที่ผ่อนปรนหรือข้อตกลงที่เป็นสิทธิประโยชน์กรณีพิเศษในการแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถวางแผนและรักษาวินัยทางการเงินต่อไป นอกจากนี้ ธอส. ยังจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระเงินงวดให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย

          (1)  โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 : สำหรับข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่และเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่งมีความต้องการซื้อบ้านหรือห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ปลูกสร้างบ้าน ต่อเติม ซ่อมแซม ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (รีไฟแนนซ์) และชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย 0% ในช่วง 1 ปีแรก, ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.75% ต่อปี หรือเท่ากับ 3.795% ต่อปี, ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.75% ต่อปี หรือเท่ากับ 4.795% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 2.863% ต่อปี) ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-1.25% ต่อปี หรือเท่ากับ 5.295% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ปัจจุบันอยู่ที่ 6.545% ต่อปี) กรณีกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 40 ปี ผ่อนชำระปีแรกเริ่มต้นเพียง 4,700 บาท เท่านั้น!

         (2) โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567 : สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีความต้องการซื้อบ้านหรือห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ปลูกสร้างบ้าน ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (รีไฟแนนซ์) และชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย โดยอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 เท่ากับ 2.90% ต่อปี, ปีที่ 2 เท่ากับ 3.75% ต่อปี, ปีที่ 3 เท่ากับ 3.90% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.516% ต่อปี) ปีที่ 4-6 เท่ากับ MRR-2.75% ต่อปี หรือเท่ากับ 3.795% ต่อปี, ปีที่ 7 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี หรือเท่ากับ 4.545% ต่อปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 40 ปี ผ่อนชำระปีแรกเริ่มต้นเพียง 3,600 บาท เท่านั้น!

ทั้งนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการขอสินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 หรือโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567 สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Application : GHB ALL GEN และ  www.ghbank.co.th

ฝ่ายสื่อสารองค์กร :  6 มิถุนายน 2567