ผลการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 - 3

ชื่อพันธบัตร

พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2567
ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570

ThaiBMA Symbol GHB274B
วงเงิน (บาท) 3,000,000,000
อายุ 3 ปี
ประเภทการเสนอขาย เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
การค้ำประกัน กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันในเงินต้นและดอกเบี้ย
วันที่ออกพันธบัตร 3 เมษายน 2567
วันที่ครบกำหนด 3 เมษายน 2570
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) 1,000.00
อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) 2.63
ค่านายทะเบียน (บาทต่อปี) 22,500.00
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายพันธบัตร (%) 0.01
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่มี
ผู้จัดการจัดจำหน่าย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนและตัวแทนการชำระเงิน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

 

ชื่อพันธบัตร

พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2567
ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572

ThaiBMA Symbol GHB294B
วงเงิน (บาท) 2,000,000,000
อายุ 5 ปี
ประเภทการเสนอขาย เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
การค้ำประกัน กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันในเงินต้นและดอกเบี้ย
วันที่ออกพันธบัตร 3 เมษายน 2567
วันที่ครบกำหนด 3 เมษายน 2572
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) 1,000.00
อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) 2.84
ค่านายทะเบียน (บาทต่อปี) 15,000.00
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายพันธบัตร (%) 0.01
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่มี
ผู้จัดการจัดจำหน่าย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนและตัวแทนการชำระเงิน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

 

ชื่อพันธบัตร             

พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2567
ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577

ThaiBMA Symbol GHB344B
วงเงิน (บาท) 1,000,000,000
อายุ 10 ปี
ประเภทการเสนอขาย เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
การค้ำประกัน กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันในเงินต้นและดอกเบี้ย
วันที่ออกพันธบัตร 3 เมษายน 2567
วันที่ครบกำหนด 3 เมษายน 2577
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) 1,000.00
อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) 3.27
ค่านายทะเบียน (บาทต่อปี) 7,500.00
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายพันธบัตร (%) 0.01
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่มี
ผู้จัดการจัดจำหน่าย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนและตัวแทนการชำระเงิน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)