ธอส. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอีก 0.10 – 0.25% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากประจำสินเคหะ เงินฝากประจำ และตั๋วสัญญาใช้เงิน  อีก 0.10 – 0.25% ต่อปี โดยมี     ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากการที่    คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย อีก 0.25% มาอยู่ที่  2.75% ต่อปี
ส่งผลให้สถาบันการเงินในประเทศส่วนใหญ่ ได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามสภาวะตลาด ธนาคารจึง ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอีก 0.10 - 0.25% ต่อปี โดยเงินฝากออมทรัพย์ (ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป)      จากเดิม 1.15% ต่อปี ปรับขึ้นเป็น 1.25% ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากเดิม 1.35% ต่อปี ปรับขึ้นเป็น 1.50% ต่อปี และเงินฝากประจำสินเคหะ จากเดิม 2.25% ต่อปี ปรับขึ้นเป็น 2.35% ต่อปี ส่วนเงินฝากประจำ และตั๋วสัญญาใช้เงินประเภท 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี และ 5 ปี ปรับขึ้นเป็น 1.75% 2.00% 2.35% 3.00% 3.35% และ 3.40% ต่อปี ตามลำดับ

นอกจากนี้ธนาคารยังได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินประเภท 7 วัน และ14 วัน อีก 0.25% จากเดิม 1.00 % ต่อปี ปรับขึ้นเป็น 1.25% ต่อปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินประเภท 1 เดือน และ 2 เดือน  จากเดิม 1.25% ต่อปี ปรับขึ้นเป็น 1.50% ต่อปี ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นธนาคารของรัฐ ที่มีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังถือหุ้น 100% รับประกันความมั่นคง

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
28 เมษายน 2554