ธอส. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards)

วันนี้ (29 มีนาคม 2562) คุณกรุณา เหมือนเตย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรงดังกล่าว เพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูหน่วยงานให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี