เลื่อนการชำระเบี้ยกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนใน มาตรการที่ 5