แจ้งเวลาเปิด-ปิดให้บริการสาขาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565