ธอส. ร่วมกับ ชมรมกำกับการปฏิบัติงาน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐจัดงาน GHB : CG & CSR Day 2021 "CG for Sustainable Growth"

ข่าวประชาสัมพันธ์ สงร. เลขที่ 20/2564
วันที่ 14 ธันวาคม 2564

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงาน GHB : CG & CSR Day 2021 "CG  for Sustainable Growth" หัวข้อ "CG  for SFIs's Sustainable Growth" ซึ่งจัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ ชมรมกำกับการปฏิบัติงานสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรของสถาบันการเงินของรัฐ โดยมี ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR) ธอส. เป็นประธานเปิดงาน และยังได้รับเกียรติจากนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายหัวข้อ "การตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บรรยายหัวข้อ"ทิศทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" โดยมีผู้บริหารของสถาบันการเงินของรัฐ 8 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรม "CSR : กระเป๋าผ้ารักษ์โลก D.I.Y by GHBank" โดย กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้บริหารของสถาบันการเงินของรัฐ 8 แห่ง และผู้ปฏิบัติงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ร่วมกันทำกระเป๋าผ้าด้วยตนเองเพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารใช้ในการใส่ยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วย ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกจากการผลิตและกำจัดพลาสติก ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

..............................................................

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  
โทร.  0-2202-1868 และ 0-2202-1961