ประชาสัมพันธ์เวปไซต์วารสารวิชาการ Unisearch Journal

ตามที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดทำวารสาร  Unisearch Journal ในรูปแบบออนไลน์เพื่อเป้นช่องทางสำหรับผู้อ่านในการเข้าถึงบทความได้สะดวกยิ่งขึ้น รายละเอียดเว็บไซต์: http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th/