การเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฯ

Link การเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฯ: https://www.bot.or.th/Thai/Segmentation/Public/PublicHearing/Pages/default.aspx