ธอส. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards)

นางสาวธิดาพร  มีกิ่งทอง รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลชมเชย  องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นผู้มอบรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง เพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงานให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มอบรางวัล ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
17 พฤศจิกายน 2566