“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปักธงลงพื้นที่ ส่งมอบที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2566 ณ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา”

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดกิจกรรมส่งมอบที่อยู่อาศัย ตามโครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2566 เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยในสภาพที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร  

นายกฤษณ์  เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวภายหลังพิธีส่งมอบที่อยู่อาศัย โครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2566 ณ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารร่วมกิจกรรม ว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลังที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” โดยตลอด 70 ปี ที่ผ่านมา ได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4 ล้านครอบครัว ขณะเดียวกัน ธนาคารยังได้ดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เพื่อร่วมยกระดับ และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ให้สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาธนาคารได้อนุมัติให้สนับสนุนการสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมาแล้ว รวม 4,589 หลัง สำหรับในปี 2566 ธนาคารฯ ได้ดำเนินงานตามนโยบายในโครงการสร้าง / ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ที่มีความเดือดร้อน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา คัดเลือกผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย เพื่อทำการสร้างบ้านพักอาศัย จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 200,000 บาท และซ่อมแซมบ้านพักอาศัยอีกจำนวน 2 หลัง ๆ ละ 50,000 บาท  พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคอีกหลังละ 4,000 บาท รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 312,000 บาท ซึ่งบ้านหลังดังกล่าว นับเป็นบ้านที่สร้างแล้วเสร็จและส่งมอบ เป็นหลังที่ 4,590  4,591 และ 4,592 จากจำนวนบ้านทั้งหมดที่ธนาคารได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือกว่า 4,700 หลัง โดยมีผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือมาแล้วกว่า 18,800 ราย

ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เดินหน้าสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยจัดทำโครงการสร้าง / ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มความปลอดภัยในการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงมอบปัจจัยและเครื่องใช้ต่างๆในการดำรงชีวิต ทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยรวม เป็นการคืนกำไรสู่สังคม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของธนาคาร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายของธนาคารที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง กว่า 70 ปี

ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
16 สิงหาคม 2566