ธนาคารอาคารสงเคราะห์ชวนคนไทยรวมพลังทำความดี มอบโอกาสแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสผ่านกองทุนเหรียญสลึง เพื่อโครงการ "จักรยานยืมเรียน" ในถิ่นทุรกันดาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ สวพ. FM  91 ชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยรวมพลังทำความดี มอบโอกาสแก่เด็กในถิ่นทุรกันดารที่อยู่ในสังกัด ของ ร.ร. ตำรวจตระเวนชายแดน ผ่านกองทุนเหรียญสลึง เพื่อโครงการ "จักรยานยืมเรียน" ให้ ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ โดยใช้จักรยานในการเดินทางไป โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านการศึกษา ซึ่งโครงการจักยานยืมเรียนนี้ธนาคารได้ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  เปิดเผยว่า ธนาคารเห็น ความสำคัญกับอนาคตเยาวชนของชาติ โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญและโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ในถิ่นทุรกันดาร จึงได้ร่วมกับ สวพ. FM 91 จัดทำโครงการกองทุนเหรียญสลึงเพื่อโครงการ "จักรยาน ยืมเรียน" ในถิ่นทุรกันดาร ในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยรวบรวมเงินทุกบาททุกสตางค์ โดยเฉพาะเหรียญสลึง ให้มีมูลค่าและเกิดประโยชน์ต่อสังคม และช่วยเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดารซึ่งห่างไกลความเจริญ ได้ใช้ จักรยานในการเดินทางไปกลับระหว่างที่พักกับโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เยาวชนใน พื้นที่ ห่างไกลได้มีโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคเงินในโครงการได้ที่ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายน 2552 หรือ โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ชื่อ “ส่วน กิจกรรมพิเศษ ฝ่ายสื่อสารองค์กร” เลขที่บัญชี 001-11-044421-0

สำหรับโครงการ "จักรยานยืมเรียน" ธนาคารได้จัดทำมาตั้งแต่ปี 2550 ที่ผ่านมา โดยธนาคารได้มอบจักรยาน ยืมเรียนให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด ทั้งหมด 54 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ    ภาคตะวันออก รวมจำนวน 900 คัน ซึ่งแนวทางดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ของธนาคาร ซึ่งสอดคล้องตามแผนยุทธ์ศาสตร์ CSR ตลอดจนสานต่อกิจกรรม CSR ของธนาคาร โดยการสนับสนุนและพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ทั้งการส่งเสริม พระพุทธศาสนา สังคม กีฬา สิ่งแวดล้อม และการศึกษา โดยเฉพาะต่อเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งจะสามารถพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมให้กำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อ ไป