กิจกรรมท่องวิถีไทยไปกับ ธอส. ครั้งที่ 1 ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดน้ำอัมพวา

เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2553 คุณไลวรรณ ปองเสงี่ยม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนองค์กร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมท่องวิถีไทยไปกับ ธอส. ครั้งที่ 1 ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดน้ำอัมพวา ซึ่งธนาคารได้ให้การสนับสนุนรายการ "ธอส. ร่วมสืบสานความเป็นไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนส่งเสริมการสืบสาน ส่งต่อวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสร้างความรักความภาคภูมิใจในมรดกทางภูมิปัญญาจากบรรพชน โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.ก. (Network 4 ภาค) AM 1107 KHz. เวลา 14.30-14.55 น. ซึ่งได้จัดกิจกรรมพาผู้ฟังและสื่อมวลชน เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร พร้อมเรียนรู้ สัมผัสชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นต่างๆ โดยกิจกรรมครั้งแรกนี้ ได้พาผู้ร่วมกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาด น้ำอัมพวาของธนาคาร ที่ให้บริการกับประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้และสัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และของดีของตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม อีกด้วย