เขตสุราษฎร์ธานี ส่งมอบโครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยฯ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 และวันที่ 30 กันยายน 2565 คุณสุนิตรา ทองใหญ่ ผู้จัดการเขตสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานเขตสุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทนธนาคารส่งมอบโครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2565 ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 3 หลัง และพื้นที่เทศบาลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 หลัง รวมทั้งสิ้น 6 หลัง โดยสร้างใหม่จำนวน 1 หลัง และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจำนวน 5 หลัง และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอีกด้วย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ในด้านที่อยู่อาศัยของธนาคารฯ