พิธีส่งมอบบ้านโครงการ CSR ปี 2565 เขตหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ผู้จัดการเขตหาดใหญ่ นางสาวนลิน สะอาดฤทธิ์ ผู้จัดการสาขาสงขลา นางลดา สุวรรณรัตน์ และผู้จัดการสาขาถนนราษฎร์อุทิศ นางสาวรื่นฤดี ชุมทอง เป็นผู้แทนธนาคาร พร้อมด้วย ร้อยเอกสุวิทย์ แก้วพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น จัดพิธีส่งมอบบ้าน ณ ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ตาม "โครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2565" ตามนโนบายในการให้ความสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ให้แก่นางสาวพริ่ง เพชรเจริญ นางฉัตรา ประสมพงศ์ นางสุนีย์ เจริญบุญ นายวิชาญ ศิริไชย และนางสาวกมลลักษณ์ คุณะดิลก งบประมาณสนับสนุนค่าสร้างบ้านหลังละ 200,000 บาท ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละ 50,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนหลังละ 4,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 420,000 บาท ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านทั้ง 5 หลังนี้ จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา