ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งมอบอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดินหน้าสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ด้วยการส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตามโครงการสร้าง/ซ่อมอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร” ประจำปี 2566 เพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาในสภาพที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน และส่งมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ จำนวน 5 หลัง

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวภายหลังพิธีส่งมอบอาคารเรียน โครงการสร้าง/ซ่อมอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการธนาคาร คณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร  เข้าร่วมกิจกรรม ว่า ธอส. ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” โดยตลอด 70 ปี ที่ผ่านมา ได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4.4 ล้านครอบครัว ขณะเดียวกัน ธนาคารยังได้ดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และการสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ให้สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน และช่วยยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ธอส. จึงได้จัดทำ “โครงการ สร้าง/ซ่อมอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร” เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีอาคารเรียน หรืออาคารเรียนทรุดโทรมให้มีอาคารเรียนใหม่ ที่มีสภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยในครั้งนี้ ธอส. ได้ให้ความช่วยเหลือกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งธนาคารได้สำรวจ และคัดเลือกให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากประสบปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงาน ธอส.จึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนมาตรฐาน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง สามารถแบ่งเป็นห้องเรียนได้จำนวน 5 ห้อง เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนในปัจจุบันที่มีอยู่ 125 คน ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6  

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านให้แก่นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 จำนวน 5 หลัง งบประมาณสนับสนุนรวม 250,000 บาท พร้อมมอบไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ และค่าเครื่องอุปโภค-บริโภค อีกหลังละ 4,000 บาท ตามโครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

ทั้งนี้ การส่งมอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้าง/ซ่อมอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2566 ที่ดำเนินการตามนโยบายแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ซึ่งธนาคารให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดำเนินงานตามภารกิจหลักในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มาตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี     

ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
3 พฤศจิกายน 2566