ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน

ธอส.จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ด้านที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้านเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง ตามเจตนารมณ์ในการจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ได้ถูกตราไว้ในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496

จุดเริ่มต้นของ ธอส.

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2496 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรา “พระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496” และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2496 ให้จัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เจตนารมณ์สำคัญในการจัดตั้ง “เพื่อช่วยเหลือทาง การเงินให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพ” และได้มีพิธีเปิดธนาคารขึ้นในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2496 ซึ่งถือเป็นวันเริ่มดำเนินการของธนาคารด้วย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ “วิมานเมฆ” ที่แสดงถึงบ้านที่ทำให้ครอบครัวมีความสุข อบอุ่น ร่มเย็น เปรียบประดุจทิพย์พิมาน

เริ่มให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและเงินฝาก

พ.ศ. 2516 ธอส. เริ่มปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ทั้งสินเชื่อระยะสั้น เพื่อผู้ประกอบการนำไปพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และสินเชื่อระยะยาว เพื่อประชาชนทั่วไป โดยในปีต่อมา (พ.ศ. 2517) ก็ได้เปิดธุรกิจรับฝากเงินเป็นครั้งแรก

ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และกลยุทธ์ทางการเงินใหม่ ๆ

หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2522 - 2524) ธนาคารได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ด้านการเงินการธนาคาร อาทิ แยกส่วนเงินกู้ที่มีการปล่อยสินเชื่อ ปรับปรุงกระบวนการให้สินเชื่อให้คล่องตัว และพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร ริเริ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งได้รับความนิยมและเป็นแหล่งทุนที่สำคัญขอธนาคารต่อเนื่องมาหลายปี และมีการจัดตั้งศูนย์สินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาหนี้ค้างโครงการที่อยู่อาศัย โดยทำหน้าที่วิเคราะห์และพิจารณาปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการโครงการ

เปิดสำนักงานใหญ่ และเปิดสาขาตามห้างสรรพสินค้า

18 สิงหาคม พ.ศ. 2529 ธนาคารได้ย้ายสำนักงานใหญ่จากถนนราชดำเนินในมาให้บริการที่ห้วยขวาง และใช้สำนักงานใหญ่เดิมเป็นที่ทำการสาขาราชดำเนิน อีกทั้งในเดือนนั้นยังได้เริ่มขยายการให้บริการ ด้วยการเปิดเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ตามห้างสรรพสินค้า ศูนย์บริการธนาคาร ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วไทย และเปิดหน่วยบริการสินเชื่ออีกหลายแห่ง

สัญลักษณ์ “รูปสองมือโอบอุ้มบ้าน”

โอกาสครบรอบ 40 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2536 ธนาคารได้เปลี่ยนสัญลักษณ์จาก “รูปวิมานเมฆ” เป็น “รูปสองมือโอบอุ้มบ้าน” เพื่อให้สอดคล้องกับการได้รับอนุมัติให้เป็น “รัฐวิสาหกิจที่ดี” รวมถึงได้เริ่มทำเว็บไซต์ www.ghbank.co.th เพื่อให้ข้อมูลแก่บุคคลทั่วไป และในปี พ.ศ. 2539 ได้รับการยกย่องจากศูนย์กลางสหประชาชาติว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ให้เป็น “สถาบันการเงินที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม”

ช่วยฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากวิกฤตเศรษฐกิจ

ในช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2542 ประเทศไทยเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ธนาคารได้มีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูธุรกิจที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายของรัฐบาล แม้ในช่วงที่สถานการณ์หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ขยายตัวที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน แต่ก็ยังแสดงบทบาทนำในเรื่องการประนอมหนี้และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกค้าผู้กู้เงินซื้อบ้าน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าได้อย่างมาก

รัฐวิสาหกิจแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 3 ปีติดต่อกัน

ในปี พ.ศ.2548 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2548 “
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง นับเป็นรัฐวิสาหกิจ แห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลรัฐวิสากิจดีเด่นครบทั้ง 3 ประเภทในปีเดียวกัน ได้แก่ รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น,รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
ในปี 2549 ธนาคารได้รับการประกาศยกย่องจากกระทรวงการคลังให้เป็น “ รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2549” โดยได้รับรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น 2 ปีติดต่อกัน
ปี 2550 ธนาคารได้รับรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่นนับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

ปรับภาพลักษณ์ใหม่

พ.ศ. 2550 ธนาคารได้ประกาศภาพลักษณ์ใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ และได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินงาน มีการรวมศูนย์การวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อไว้ที่เดียว เพื่อให้การพิจารณาสินเชื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งธนาคาร จึงสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

อีกทั้งยังเป็นปีที่ได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 รวมถึงได้รับรางวัล Best Practice Certificate, รางวัล The Best Marketing Campaign และรางวัล Boss of The Year 2007 อีกด้วย

เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์

พ.ศ.2559 ประเทศไทยประสบมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศ ธนาคารฯ จึงได้ออกมาตรการลดภาระหนี้ที่อยู่อาศัย ช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัย “พักหนี้ ลดดอกเบี้ย ปลดหนี้” และได้จัดทำโครงการบ้าน ธอส. - ธปท. เพื่อผู้ประสบอุทกภัย” โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หรือ ซอฟต์โลนให้ ธอส.สำหรับปล่อยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำให้กับลูกค้าที่ประสบอุทกภัย ได้กว่าแสนครอบครัว

60 ปีแห่งการสถาปนา

24 กันยายน พ.ศ. 2556 ครบรอบ 60 ปีของการสถาปนา โดยธนาคารกำหนดให้ปีนี้เป็น “ปีแห่งการบริการ” เพื่อให้ ธอส. เป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้า และดำรงความเป็นผู้นำในด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงการริเริ่มนโยบายการบริหารงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอย่างสร้างสรรค์และใส่ใจในวัฒนธรรมองค์กร” เพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นธนาคารได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าวหลายด้าน เช่น กิจกรรม CSR “ศูนย์การเรียนรู้สู่ประตูอาเซียน” โครงการบ้าน ธอส. เพื่อมนุษยชาติ สร้าง - ซ่อมบ้าน 600 หลัง, โครงการ 60 ปีบ้านหนังสือ ธอส. ทั่วไทย เป็นต้น

ธอส.ทำให้คนไทยมีบ้าน

พ.ศ.2559 ธนาคารได้กำหนดพันธกิจใหม่ “ ทำให้คนไทยมีบ้าน” และวิสัยทัศน์ใหม่ “ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน” ที่สะท้อนถึงบทบาทและหน้าที่ของธนาคารที่มีต่อคนไทยและประเทศไทยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตั้งเป้าหมายใหม่ ธนาคารฯเป็น SMART Organization 
พร้อมจัดตั้ง “โรงเรียนการเงิน” เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มที่มีข้อจำกัดสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้น
พัฒนาการบริการรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยตั้ง Premier Service Center (PSC) เป็นศูนย์ให้บริการด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าของโครงการบ้านจัดสรร และ รายย่อยที่ต้องการสินเชื่อในทุกพื้นที่ และตั้ง Data Entry (DE) ปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนงานสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด,การบริการลูกค้า

65 ปี “แห่งการทำให้คนไทยมีบ้าน”
“ของธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน”

พ.ศ. 2561 อีกปีแห่งความภาคภูมิใจ
  ธนาคาร ยังคงเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการดำเนินการตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ไปพร้อมๆ กับการมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน” 
พร้อมเร่งพัฒนาด้าน Digital Sevice เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคารในด้านบริการ ให้มีความทันสมัย โดยพัฒนา Payment Gateway ให้เป็นช่องทางการชำระเงินที่เป็น Digital Platform รวมถึงการพัฒนา Mobile Application ที่รวมทุกบริการของ ธอส. ไว้ในมือคุณ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจธนาคารได้รับ 3 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ได้แก่ รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น กลุ่มขนาดใหญ่ , รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น, ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) และรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ประเภทเชิดชูเกียรติ (โครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพ)