คณะผู้บริหาร

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว

กรรมการผู้จัดการ

นายฉัตรชัย ศิริไล

นายฉัตรชัย ศิริไล

กรรมการผู้จัดการ

0-2202-1780

รองกรรมการผู้จัดการ

นายกมลภพ วีระพละ

นายกมลภพ วีระพละ

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี

0-2202-1965

นายวิทยา แสนภักดี

นายวิทยา แสนภักดี

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานการตลาด

0-2202-2526

นางฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์

นางฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขา

0-2202-1092

นายพงษ์ศักดิ์ คำนวนศิริ

นายพงษ์ศักดิ์ คำนวนศิริ

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานสินเชื่อ

0-2202-1179

นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง

นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานปฏิบัติการ
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย

0-2202-2448

นายอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์

นายอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

0-2202-1514

นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท์

นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท์

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบังคับคดี

0-2202-6381

ผู้ตรวจการธนาคาร (เทียบเท่ารองกรรมการผู้จัดการ)

นางสาวอรฑา เจริญศิลป์

นางสาวอรฑา เจริญศิลป์

ผู้ตรวจการธนาคาร

0-2202-2053

นายวิชัย วิรัตกพันธ์

นายวิชัย วิรัตกพันธ์

ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

0-2202-1898

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายทวนทอง ตรีนุภาพ

นายทวนทอง ตรีนุภาพ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานพัฒนาระบบดิจิทัล

0-2202-1778

นายภพกร เจริญลาภ

นายภพกร เจริญลาภ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารความเสี่ยง

0-2202-1619

นายดนัย แสงศรีจันทร์

นายดนัย แสงศรีจันทร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขาภูมิภาค 3

0-2202-1618

นายณรงค์พล ประภานิรินธน์

นายณรงค์พล ประภานิรินธน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกลยุทธ์

0-2202-1967

นางพอตา ยิ้มไตรพร

นางพอตา ยิ้มไตรพร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขานครหลวง

0-2202-1446

นางภานิณี มโนสันติ์

นางภานิณี มโนสันติ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อ
และภาครัฐ

0-2202-2343

นางกรุณา เหมือนเตย

นางกรุณา เหมือนเตย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

0-2202-1911

นางสุดจิตตรา คำดี

นางสุดจิตตรา คำดี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

0-2202-2181-2

นางสาวอรนุช พงษ์ประยูร

นางสาวอรนุช พงษ์ประยูร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารหนี้

0-2202-1558

นายชนะ จิระรัตนรังษี

นายชนะ จิระรัตนรังษี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขาภูมิภาค 1

0-2202-1535

นางสาวกัญจนิกา ศรีรัตนตรัย

นางสาวกัญจนิกา ศรีรัตนตรัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2

0-2202-1123

นางราณี เพชรสงค์

นางราณี เพชรสงค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงินและบัญชี

0-2202-1713

นายศรพงศ์ ดุรงคเวโรจน์

นายศรพงศ์ ดุรงคเวโรจน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1

0-2202-1747

นางสาวอุษณี บุษยโกมุท

นางสาวอุษณี บุษยโกมุท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ

0-2202-1117

นางเสาวคนธ์ ชูศรี

นางเสาวคนธ์ ชูศรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขาภูมิภาค 2

0-5326-0920

นายชัยณรงค์ สวัสดีวงษา

นายชัยณรงค์ สวัสดีวงษา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนับสนุน

0-2202-1414

นายมนต์ชัย ธีระวรกุล

นายมนต์ชัย ธีระวรกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการลูกค้ารายย่อย

0-2202-1148

นางสาวลักขณา ศุภศิริสันต์

นางสาวลักขณา ศุภศิริสันต์

ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยี

0-2202-1659

ผู้ตรวจการธนาคาร (เทียบเท่าผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ)

คุณมานพ จันทร์ชอุ่ม

คุณมานพ จันทร์ชอุ่ม

ผู้ตรวจการธนาคาร
และรักษาการผู้อำนวยการภาคตะวันออก

038-069286 ต่อ 162

คณะผู้บริหาร