คณะผู้บริหาร

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว

กรรมการผู้จัดการ

นายกมลภพ วีระพละ

นายกมลภพ วีระพละ

กรรมการผู้จัดการ

0-2202-1965

รองกรรมการผู้จัดการ

นายวิทยา แสนภักดี

นายวิทยา แสนภักดี

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานการตลาด
รักษาการในตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

0-2202-2526

นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง

นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
และรักษาการในตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย

0-2202-2448

นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท์

นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท์

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้
รักษาการในตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสาขา
และรักษาการในตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบังคับคดี

0-2202-6381

นางภานิณี มโนสันติ์

นางภานิณี มโนสันติ์

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานสินเชื่อ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ

0-2202-2343

ผู้ตรวจการธนาคาร (เทียบเท่ารองกรรมการผู้จัดการ)

นางสาวอรฑา เจริญศิลป์

นางสาวอรฑา เจริญศิลป์

ผู้ตรวจการธนาคาร

0-2202-2053

นายวิชัย วิรัตกพันธ์

นายวิชัย วิรัตกพันธ์

ผู้ตรวจการธนาคาร
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

0-2202-1898

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายภพกร เจริญลาภ

นายภพกร เจริญลาภ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารความเสี่ยง

0-2202-1619

นายดนัย แสงศรีจันทร์

นายดนัย แสงศรีจันทร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขาภูมิภาค 3

0-2202-1618

นายณรงค์พล ประภานิรินธน์

นายณรงค์พล ประภานิรินธน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

0-2202-1967

นางพอตา ยิ้มไตรพร

นางพอตา ยิ้มไตรพร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขานครหลวง

0-2202-1446

นางสาวอรนุช พงษ์ประยูร

นางสาวอรนุช พงษ์ประยูร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารหนี้

0-2202-1558

นางสาวกัญจนิกา ศรีรัตนตรัย

นางสาวกัญจนิกา ศรีรัตนตรัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2

0-2202-1123

นางราณี เพชรสงค์

นางราณี เพชรสงค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานตรวจสอบ

0-2202-1713

นายศรพงศ์ ดุรงคเวโรจน์

นายศรพงศ์ ดุรงคเวโรจน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1

0-2202-1747

นายมานพ จันทร์ชอุ่ม

นายมานพ จันทร์ชอุ่ม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขาภูมิภาค 2
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสาขาภูมิภาค 1

02-202-2118

นายชัยณรงค์ สวัสดีวงษา

นายชัยณรงค์ สวัสดีวงษา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนับสนุน

0-2202-1414

นายมนต์ชัย ธีระวรกุล

นายมนต์ชัย ธีระวรกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการลูกค้ารายย่อย

0-2202-1148

นางสาวหทัยทิพย์ เหลืองธนพลกุล

นางสาวหทัยทิพย์ เหลืองธนพลกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกลยุทธ์
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายประเมินผลองค์กร

0-2202-1557

นางสาวแพรวรัตน์ รัตนมงคลเกษม

นางสาวแพรวรัตน์ รัตนมงคลเกษม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงินและบัญชี

0-2202-2180

นายอภิรัตน์ วงศ์มณีโรจน์

นายอภิรัตน์ วงศ์มณีโรจน์

ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจหลัก
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานพัฒนาระบบดิจิทัล

0-2202-2646

นางสาวประทานพร สำเภาเงิน

นางสาวประทานพร สำเภาเงิน

ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และสนับสนุนงานสารสนเทศ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยี

0-2645-9000-6670

คณะผู้บริหาร