ปีรายการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ดาวน์โหลดDateYMD
2564อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB ALL Savings สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL1 เมษายน 256420210401อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB ALL Savings สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ30 พฤศจิกายน 256320201130อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษในโครงการ Life Begins with GHB30 พฤศจิกายน 256320201130อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษในโครงการ Life Begins with GHB
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม27 พฤศจิกายน 256320201127อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings9 ตุลาคม 256320201009อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll9 ตุลาคม 256320201009อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.9 ตุลาคม 256320201009อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ New Flexi for Welfare and Corporate Deposit15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ New Flexi for Welfare and Corporate Deposit
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ New Flexi for Welfare and Corporate Deposit1 กรกฎาคม 256320200701อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ New Flexi for Welfare and Corporate Deposit
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษในโครงการ Life Begins with GHB17 มิถุนายน 256320200617อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษในโครงการ Life Begins with GHB
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษในโครงการ Life Begins with GHB15 มิถุนายน 256320200615อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษในโครงการ Life Begins with GHB
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings9 เมษายน 256320200409อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ9 เมษายน 256320200409อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.9 เมษายน 256320200409อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษในโครงการ Life Begins with GHB9 เมษายน 256320200409อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษในโครงการ Life Begins with GHB
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษในโครงการ Life Begins with GHB6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษในโครงการ Life Begins with GHB
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll17 กุมภาพันธ์ 256320200217อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค17 กุมภาพันธ์ 256320200217อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ16 ธันวาคม 256220191216อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษในโครงการ Life Begins with GHB16 ธันวาคม 256220191216อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษในโครงการ Life Begins with GHB
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings1 ธันวาคม 256220191201อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร1 ธันวาคม 256220191201อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ1 ธันวาคม 256220191201อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ1 ธันวาคม 256220191201อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม1 ธันวาคม 256220191201อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค1 ธันวาคม 256220191201อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.1 ธันวาคม 256220191201อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค1 พฤศจิกายน 256220191101อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค4 มิถุนายน 256220190604อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค
2561อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ26 พฤศจิกายน 256120181126อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ
2561อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษในโครงการ Life Begins with GHB27 สิงหาคม 256120180827อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษในโครงการ Life Begins with GHB
2559อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร30 ธันวาคม 255920161230อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร