ปีรายการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ดาวน์โหลดDateYMD
2564อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL26 เมษายน 256420210426อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL
2564อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประชารัฐ26 เมษายน 256420210426อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประชารัฐ
2564อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ26 เมษายน 256420210426อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ
2564อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL26 เมษายน 256420210426อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL
2564อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home26 เมษายน 256420210426อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home
2564อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค26 เมษายน 256420210426อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค
2564อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB ALL Savings สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL1 เมษายน 256420210401อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB ALL Savings สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ30 พฤศจิกายน 256320201130อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings9 ตุลาคม 256320201009อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll9 ตุลาคม 256320201009อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.9 ตุลาคม 256320201009อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม27 พฤษภาคม 256320200527อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings9 เมษายน 256320200409อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ9 เมษายน 256320200409อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.9 เมษายน 256320200409อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll17 กุมภาพันธ์ 256320200217อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค17 กุมภาพันธ์ 256320200217อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ16 ธันวาคม 256220191216อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings1 ธันวาคม 256220191201อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร1 ธันวาคม 256220191201อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ1 ธันวาคม 256220191201อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ1 ธันวาคม 256220191201อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม1 ธันวาคม 256220191201อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค1 ธันวาคม 256220191201อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.1 ธันวาคม 256220191201อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค1 พฤศจิกายน 256220191101อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค4 มิถุนายน 256220190604อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค
2561อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ26 พฤศจิกายน 256120181126อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ
2559อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร30 ธันวาคม 255920161230อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร