รายการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ดาวน์โหลดDateYMD
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง25 พฤษภาคม 256320200525

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง ย้อนหลัง

รายการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ดาวน์โหลดDateYMD
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง27 มีนาคม 256320200327
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง7 กุมภาพันธ์ 256320200207
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง13 พฤศจิกายน 256220191113
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง16 สิงหาคม 256220190816
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง22 พฤษภาคม 256020170522
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง26 เมษายน 255920160426