1.ดร. กริชผกา บุญเฟื่องประธานกรรมการ
2.นายชาญวิทย์ นาคบุรีกรรมการ
3.นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์กรรมการ
4.กรรมการผู้จัดการกรรมการ
5.นายสมมาตร มณีหยันที่ปรึกษา
6.รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 25/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

 1. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของธนาคาร
 2. กำหนดแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของธนาคาร
 3. กำหนดแนวทางและขอบเขตในการพัฒนาบุคลากร และจัดสรรทรัพยากร เพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ให้ประสบผลสำเร็จ
 4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่จำเป็นสำหรับโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี
 5. กำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีของธนาคาร
 6. ควบคุม กำกับ ดูแล ทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของธนาคาร
 7. กำหนดให้มีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลข้อมูลที่ดีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งพิจารณารายงานผลการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลข้อมูลที่ดีของธนาคาร และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตามความจำเป็น
 8. สั่งการและพิจารณาให้มีการแก้ไขปัญหา กรณีพบเหตุการณ์ละเมิดความมั่นคงปลอดภัยกับข้อมูลของธนาคาร ตลอดจนรายงานผลให้ได้รับทราบ
 9. สร้างวัฒนธรรมการสื่อสารให้หน่วยงานและพนักงานของธนาคารเห็นความสำคัญและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลข้อมูลที่ดีของธนาคาร รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนายกระดับการจัดการนวัตกรรมของธนาคาร
 10. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
 11. งานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย