1.ดร. กริชผกา บุญเฟื่องประธานกรรมการ
2.นายกฤษณ์ เสสะเวชกรรมการ
3.นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์กรรมการ
4.กรรมการผู้จัดการกรรมการ
5.รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT และนวัตกรรม (IT&KM – Inno Strategy and Policy Committee) ดังนี้

 1. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของธนาคาร
 2. อนุมัติแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของธนาคาร รวมถึงคู่มือบริหารจัดการนวัตกรรม
 3. กำหนดแนวทางและขอบเขตในการพัฒนาบุคลากร และจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ให้ประสบผลสำเร็จ
 4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่จำเป็นสำหรับโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้และนวัตกรรมประจำปี
 5. กำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีนโยบายการจัดการความรู้ นโยบายการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจัดการนวัตกรรมของธนาคาร รวมถึงคู่มือบริหารจัดการนวัตกรรมของธนาคาร
 6. ควบคุม กำกับ ดูแล ทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของธนาคาร
 7. กำหนดให้มีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลข้อมูลที่ดีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งพิจารณารายงานผลปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลข้อมูลที่ดีของธนาคารและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ตามความจำเป็น
 8. สั่งการและพิจารณาให้มีการแก้ไขปัญหา กรณีพบเหตุการณ์ละเมิดความมั่นคงปลอดภัยกับข้อมูลของธนาคาร ตลอดจนรายงานผลให้ได้รับทราบ
 9. สร้างวัฒนธรรมการสื่อสารให้หน่วยงานและพนักงานของธนาคารเห็นความสำคัญและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลข้อมูลที่ดีของธนาคาร รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนายกระดับการจัดการความรู้และนวัตกรรมของธนาคาร
 10. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT และนวัตกรรม ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
 11. งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย