1.นายอนุกูล ปีดแก้วประธานกรรมการ
2.นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจากรรมการ
3.นายธะเรศ โปษยานนท์กรรมการ
4.กรรมการผู้จัดการที่ปรึกษา

อำนาจหน้าที่

มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคาร ตามที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา เพื่อประกอบการบรรจุ แต่งตั้ง และเลื่อนตำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ตั้งแต่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/ภาค หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถึงรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า รวมถึงค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
2คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1)กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
(2)ผู้บริหารตั้งแต่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/ภาค หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถึงรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า
3ดูแลให้กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหาร ตั้งแต่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/ภาค หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถึงรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
4 เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของธนาคาร
5กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารตั้งแต่ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถึงกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบ
6กำหนด/ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการธนาคารที่ไม่ใช่กรรมการธนาคารโดยตำแหน่ง
7ดำเนินการสรรหากรรมการธนาคารที่ไม่ใช่กรรมการธนาคารโดยตำแหน่ง และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารกำหนด
8การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้