1.นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ประธานกรรมการ
2.นางพัชรี อาระยะกุลกรรมการ
3.นายกฤษณ์ เสสะเวชกรรมการ
4.กรรมการผู้จัดการที่ปรึกษา

อำนาจหน้าที่

มีอำนาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคาร ตามที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา เพื่อประกอบ
การบรรจุ แต่งตั้ง และเลื่อนตำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ตั้งแต่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/ภาค หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถึงรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า รวมถึงค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ

2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
(2) ผู้บริหารตั้งแต่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/ภาค หรือเทียบเท่าขึ้นไปถึงรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า

3. ดูแลให้กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหาร ตั้งแต่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/ภาค หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถึงรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

4. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของธนาคาร

5. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารตั้งแต่ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่าขึ้นไปถึงกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้จัดการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบ

6. กำหนด/ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการธนาคารที่ไม่ใช่กรรมการธนาคารโดยตำแหน่ง

7. ดำเนินการสรรหากรรมการธนาคารที่ไม่ใช่กรรมการธนาคารโดยตำแหน่ง และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารกำหนด

8. การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้