นางพัชรี อาระยะกุล (กรรมการผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ประธานกรรมการ
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
1.นางฉัตร์รวี จิวกุลเมธาพัฒน์ผู้แทนฝ่ายนายจ้างกรรมการ
2.นางสาวธิดาพร มีกิ่งทองผู้แทนฝ่ายนายจ้างกรรมการ
3.นางพอตา ยิ้มไตรพรผู้แทนฝ่ายนายจ้างกรรมการ
4.นางภานิณี มโนสันติ์ผู้แทนฝ่ายนายจ้างกรรมการ
5.นางกรุณา เหมือนเตยผู้แทนฝ่ายนายจ้างกรรมการ
6.นางสุดจิตตรา คำดีผู้แทนฝ่ายนายจ้างกรรมการ
7.นางสาวอรนุช พงษ์ประยูรผู้แทนฝ่ายนายจ้างกรรมการ
8.นางขวัญใจ ศักดามินทร์ผู้แทนฝ่ายนายจ้างกรรมการ
9.นายนิสิต อุ่นวิจิตรผู้แทนฝ่ายนายจ้างกรรมการ
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
1.ว่าที่ รต. ปกรพัฒน์ ศุภมีวงศ์ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างกรรมการ
2.นายพงษ์เทพ สันติพันธุ์ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างกรรมการ
3.นายพลากร วิริยะศาสตร์ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างกรรมการ
4.นายธนกร ศุขประสิทธิ์ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างกรรมการ
5.นายพชร สมบูรณ์ดีผู้แทนฝ่ายลูกจ้างกรรมการ
6.นายวิรัฐ สนธิผู้แทนฝ่ายลูกจ้างกรรมการ
7.นายเศกสิทธิ์ แก้วจำบังผู้แทนฝ่ายลูกจ้างกรรมการ
8.นายณธี แต้มเจริญผู้แทนฝ่ายลูกจ้างกรรมการ
9.นายไกรพิสิษฐ์ โวอ่อนศรีผู้แทนฝ่ายลูกจ้างกรรมการ

อำนาจหน้าที่

มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 23 และตามคำสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 34/2562 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ดังนี้

  1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
  2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
  3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และ รัฐวิสาหกิจนั้น
  4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
  5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง