1.นายอนุกูล ปีดแก้วกรรมการธนาคาร
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ประธานกรรมการ
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
1.นางภานิณี มโนสันติ์ผู้แทนฝ่ายนายจ้างกรรมการ
2.นายณรงค์พล ประภานิรินธน์ผู้แทนฝ่ายนายจ้างกรรมการ
3.นางสาวอรนุช พงษ์ประยูรผู้แทนฝ่ายนายจ้างกรรมการ
4.นางสาวกัญจนิกา ศรีรัตนตรัยผู้แทนฝ่ายนายจ้างกรรมการ
5.นายมานพ จันทร์ชอุ่มผู้แทนฝ่ายนายจ้างกรรมการ
6.นายชัยณรงค์ สวัสดีวงษาผู้แทนฝ่ายนายจ้างกรรมการ
7.นางสาวแพรวรัตน์ รัตนมงคลเกษมผู้แทนฝ่ายนายจ้างกรรมการ
8.นางสาวประทานพร สำเภาเงินผู้แทนฝ่ายนายจ้างกรรมการ
9.นายนิสิต อุ่นวิจิตรผู้แทนฝ่ายนายจ้างกรรมการ
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
1.ว่าที่ ร.ต.ปกรณ์พัฒน์ ศุภมีวงศ์ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างกรรมการ
2.นายพงษ์เทพ สันติพันธุ์ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างกรรมการ
3.นายวิรัฐ สนธิผู้แทนฝ่ายลูกจ้างกรรมการ
4.นายไกรพิสิษฐ์ โวอ่อนศรีผู้แทนฝ่ายลูกจ้างกรรมการ
5.นายณธี แต้มเจริญผู้แทนฝ่ายลูกจ้างกรรมการ
6.นายเศกสิทธิ์ แก้วจำบังผู้แทนฝ่ายลูกจ้างกรรมการ
7.นายวสันต์ เหล่าเรืองวัฒนะผู้แทนฝ่ายลูกจ้างกรรมการ
8.นายพัฒนันต์ พรรณพัฒน์ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างกรรมการ
9.นายธนกฤต วีระบัณฑิตผู้แทนฝ่ายลูกจ้างกรรมการ

อำนาจหน้าที่

  1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
  2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในธนาคารอาคารสงเคราะห์
  3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และธนาคารอาคารสงเคราะห์
  4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
  5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง