1.ดร. กิริฎา เภาพิจิตรประธานกรรมการ
2.นายอนุกูล ปีดแก้วกรรมการ
3.นายรัฐสภา จิระกรานนท์กรรมการ
4.กรรมการผู้จัดการกรรมการ
5.รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการเลขานุการ
6.ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับกฏเกณฑ์และกฎหมายผู้ช่วยเลขานุการ
7.ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ดังนี้

  1. เสนอแนวนโยบายต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
  2. พิจารณาทบทวนการพัฒนาความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคาร
  3. ส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมในการพัฒนาความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
  4. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการพัฒนาความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มีกรรมการธนาคารเข้าร่วมอย่างเป็นทางการอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส
  5. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
  6. ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาความยั่งยืน การกำกับดูแลการปฏิบัติและการดำเนินการของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร ประจำปี
  7. พิจารณา และให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนแม่บท ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน โครงการ งบประมาณ และตัวชี้วัดการดำเนินงาน การพัฒนาความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
  8. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารอื่นใด ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
  9. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร ได้ตามความเหมาะสม
  10. รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม