1.ดร. กิริฎา เภาพิจิตรประธานกรรมการ
2.นางพัชรี อาระยะกุลกรรมการ
3.นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์กรรมการ
4.นายรัฐสภา จิระกรานนท์กรรมการ
5.กรรมการผู้จัดการกรรมการ
6.รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการเลขานุการ
7.ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับกฏเกณฑ์และกฎหมายผู้ช่วยเลขานุการ
8.ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ดังนี้

  1. เสนอแนวนโยบายต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
  2. พิจารณาทบทวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคาร
  3. ส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
  4. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ที่มีกรรมการธนาคารเข้าร่วมอย่างเป็นทางการอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส
  5. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
  6. ให้ข้อเสนอแนะในการกำกับดูแลการปฏิบัติและการดำเนินการของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน ด้าน CG&CSR ประจำปี
  7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนแม่บท ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน
โครงการ งบประมาณ และตัวชี้วัดการดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ประจำปี ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
  8. ปฏิบัติงานด้าน CG&CSR อื่นใด ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
  9. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ได้ตามความเหมาะสม
  10. รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ำเสมอและให้ข้อเสนอตามความเหมาะสม.