1.ดร.กิริฏา เภาพิจิตรประธานกรรมการ
2.-ว่าง-กรรมการ
3.นายรัฐสภา จิระกรานนท์กรรมการ
4.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเลขานุการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

 1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของธนาคาร โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 2. สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี 
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 3. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ
 4. สอบทานการดำเนินงานของธนาคารให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน 
มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธนาคาร
 5. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาส
เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร และการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account) ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
 7. เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีธนาคาร และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือ
ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร
 9. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส 
ยกเว้น รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของธนาคาร
  ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินงานฯ อย่างน้อยต้องระบุถึงข้อมูลดังนี้
  (1) ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน
  (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
  (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธนาคาร
 10. ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย
ปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
 11. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีธนาคารในรายงานประจำปีของธนาคาร
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
  ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการธนาคารโดยตรง