1.นายกฤษณ์ เสสะเวชประธานกรรมการ
2.ดร.กริชผกา บุญเฟื่องกรรมการ
3.กรรมการผู้จัดการกรรมการและเลขานุการ
4.ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด เพื่อการดำเนินกิจการของธนาคาร ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ หมวดการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร หมวดสินเชื่อ หมวดการประนอมหนี้ หมวดการขายทรัพย์หมวดการตัดหนี้สูญ หมวดการพนักงาน และหมวดอื่นๆ โดยให้รวมถึง

  1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เป็นนโยบายก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
  2. เสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์
  3. พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าเสี่ยงภัยให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานประจำในเขตพื้นที่พิเศษตามที่ราชการกำหนดหากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพิ่มจากเดิม
  4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด