1.นายชาญวิทย์ นาคบุรีประธานกรรมการ
2.ดร.กริชผกา บุญเฟื่องกรรมการ
3.นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์กรรมการ
4.กรรมการผู้จัดการกรรมการ

อำนาจหน้าที่

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย หมวดการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร หมวดสินเชื่อ หมวดการประนอมหนี้ หมวดการขายทรัพย์ หมวดการตัดหนี้สูญ และหมวดการพนักงาน โดยให้รวมถึง

  1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เป็นนโยบายก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
  2. เสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์
  3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด