1.นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ประธานกรรมการ
2.ดร. กริชผกา บุญเฟื่องกรรมการ
3.กรรมการผู้จัดการกรรมการ
4.ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยงเลขานุการ
5.ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ดังนี้

1. ด้านการบริหารความเสี่ยง
1.1ให้คำแนะนำคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร
1.2ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
1.3ดูแลให้กลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องเพื่อรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ของธนาคารมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
1.4ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ โดยคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงควรหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของธนาคารครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.5รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และสถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
1.6มีความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
1.7มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลของธนาคารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้
1.8อนุมัติคู่มือการบริหารความเสี่ยง
1.9อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี โดยรายงานผลเสนอให้คณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบทุกครั้ง
2. ด้านการควบคุมภายใน
2.1พิจารณากลั่นกรองนโยบายการควบคุมภายใน และแผนงานด้านการควบคุมภายในประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.2ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อให้การควบคุมภายในของธนาคารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี กรณีพิจารณากลั่นกรองแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้นำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้นำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.3กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของระบบการควบคุมภายใน แผนงานด้านการควบคุมภายใน แผนปรับปรุงการควบคุมภายในของธนาคาร รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
2.4รายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ำเสมอ
3. ด้านการบูรณาการ GRC
3.1พิจารณากลั่นกรองนโยบายบูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3.2อนุมัติคู่มือ GRC และแผนงานบูรณาการ GRC ประจำปี
3.3กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของการบูรณาการ GRC แผนงานการบูรณาการ GRC รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการ GRC เป็นรายไตรมาส
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย