1.นายกฤษณ์ เสสะเวชประธานกรรมการ
2.ดร. กริชผกา บุญเฟื่องกรรมการ
3.กรรมการผู้จัดการกรรมการ
4.นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ที่ปรึกษา
5.ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยงเลขานุการ
6.ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

 1. ด้านการบริหารความเสี่ยง

  1. ให้คำแนะนำคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร
  2. ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  3. ดูแลให้กลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องเพื่อรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ของธนาคารมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
  4. ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ โดยคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงควรหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของธนาคารครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  5. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และสถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
  6. มีความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
  7. มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลของธนาคารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้
 2. ด้านการควบคุมภายใน

  1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายการควบคุมภายใน และแผนงานด้านการควบคุมภายในประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  2. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อให้การควบคุมภายในของธนาคารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประจำทุกปี กรณีพิจารณากลั่นกรองแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้นำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้นำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  3. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของระบบการควบคุมภายใน แผนงานด้านการควบคุมภายใน แผนปรับปรุงการควบคุมภายในของธนาคาร รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
  4. รายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ำเสมอ