1.นายชาญวิทย์ นาคบุรีประธานกรรมการ
2.นางพัชรี อาระยะกุลกรรมการ
3.ดร. กิริฎา เภาพิจิตรกรรมการ
4.ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
  2. พิจารณากลั่นกรองแผนงานบริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ของกรรมการผู้จัดการ โดยเริ่มตั้งแต่แผนงานบริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2562
  3. พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ตามรอบที่ระบุในสัญญาจ้าง โดยเริ่มตั้งแต่แผนงานบริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ 6 เดือนแรกของปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 –30 มิถุนายน 2561)
  4. เรียกบุคคลหรือเอกสาร เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
  5. การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย