1.นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจาประธานกรรมการ
2.นายอนุกูล ปีดแก้วกรรมการ
3.ดร. กิริฎา เภาพิจิตรกรรมการ
4.ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

  1. พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
  2. พิจารณากลั่นกรองแผนงานบริหารธนาคารของกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
  3. พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามรอบที่ระบุในสัญญาจ้าง
  4. พิจารณากลั่นกรองการปรับเพิ่มค่าตอบแทนคงที่ และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามระดับคะแนนผลการปฏิบัติงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติไว้
  5. เรียกบุคคลหรือเอกสาร เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
  6. การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย