คณะกรรมการธนาคารได้กำหนดแผนการประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีโดยกำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้งและแจ้งกำหนดวันประชุมทั้งปีให้กรรมการธนาคารทราบตั้งแต่ไตรมาสที่4 ของปีก่อนหน้า ซึ่งอาจมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในปี2561 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวม13 ครั้ง โดยประธานกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบวาระการประชุมในแต่ละครั้ง คณะกรรมการธนาคารได้รับระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม ทั้งนี้วาระการประชุมข้อมูลประกอบการประชุม อยู่ในรูปของ Electronic File และในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร กรรมการธนาคารได้มีข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้การพิจารณาในเรื่องนั้นๆ เป็นไปอย่างรอบคอบ รวมทั้งได้มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งธนาคารได้มีการบันทึกสรุปไว้ในรายงานการประชุม

นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องด้วยทุกครั้งเพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาตัดสินใจอย่างรอบคอบของคณะกรรมการธนาคาร อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบนโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธนาคารโดยตรง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทั้งนี้ยกเว้นวาระที่เป็นเรื่องประชุมเฉพาะคณะกรรมการธนาคาร