คณะกรรมการธนาคารได้กำหนดแผนการประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี โดยกำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และแจ้งกำหนดวันประชุมทั้งปีให้กรรมการธนาคารทราบตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปีก่อนหน้า ซึ่งอาจมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวม 12 ครั้ง โดยประธานกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบวาระการประชุมในแต่ละครั้ง คณะกรรมการธนาคารได้รับระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม ทั้งนี้ วาระการประชุมข้อมูลประกอบการประชุม อยู่ในรูปของ Electronic File และในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร กรรมการธนาคารได้มีข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้การพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ เป็นไปอย่างรอบคอบ รวมทั้งได้มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งธนาคารได้มีการบันทึกสรุปไว้ในรายงานการประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องด้วยทุกครั้ง เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาตัดสินใจอย่างรอบคอบของคณะกรรมการธนาคาร อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบนโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธนาคารโดยตรง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทั้งนี้ ยกเว้นวาระที่เป็นเรื่องประชุมเฉพาะคณะกรรมการธนาคาร