คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในงาน GHBank Outsource Day 2019 พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร เข้าร่วมงาน โดยมีบริษัท Outsource ที่เป็นคู่ค้า คู่ความร่วมมือที่สำคัญของธนาคารทั่วประเทศมาร่วมประชุม โดยมีประธานคณะกรรมการ Outsource (คุณทรงเดช ดารามาศ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการลูกค้ารายย่อย เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัท Outsource ได้รับทราบและเข้าใจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการจากภายนอกของธนาคาร รวมถึงแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาอุปสรรค และนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกัน ให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง โดยมีคุณกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี นำ VOC ปี 2561 ของบริษัทฯ มาตอบแนวทางการดำเนินงานต่อข้อเสนอแนะ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วให้แนบแน่นยิ่งขึ้น โดยการจัดในครั้งนี้ มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนาการให้บริการตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกิจกรรม CSR ถุงผ้าลดโลกร้อน ภายในงานอีกด้วย ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 สนญ.