ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมาย ทำกิจกรรม Peak Load Day

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 คุณกรุณา เหมือนเตย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมาย ได้ทำกิจกรรม…

กิจกรรม Meeting with MD ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ สื่อสารถึงคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของธนาคารในกิจกรรม…

รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทำกิจกรรม Peak Load Day

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:00 – 23:00 น. คุณสมจิตต์ รถทอง รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ…

รอง กก.ผจก กลุ่มงานปฏิบัติการ และ ผช.กก.ผจก สายงานกฎหมาย ทำกิจกรรม Peak Load Day

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 คุณพิษณุพร ขาวประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ…

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ ทำกิจกรรม Peak Load Day ณ ฝ่ายตรวจสอบสาขา ธอส. สำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 คุณวรณัฐ สุโฆษสมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ ได้ทำกิจกรรม…

การปฐมนิเทศกรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (Board Orientation)

วันนี้ (5 มิ.ย.63) คุณปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคาร และคุณกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ…

การจัดงานประชุมมอบนโยบาย และต่อสัญญาจ้างบริษัทนิติกรรม (Business Facilitator)

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 คุณทรงเดช ดารามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการลูกค้ารายย่อย…

การประชุมมอบนโยบายในการบริหารจัดการ NPL ของกลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 คุณคนึง ครุธาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้…

ธอส. ร่วมแถลงข่าว “การดำเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ของกระทรวงการคลัง”

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2563) คุณกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ…

ผู้บริหารธนาคารเข้าร่วมเปิดสาขาและตรวจความพร้อม และมอบนโยบายสาขาในเขต กรุงเทพ-ตะวันออก ฝ่าย สป 2

วันนี้ (วันที่ 19 พฤษภาคม 2563) คุณกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการเงินและบัญชีและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ…