ชมรมกำกับการปฏิบัติงานสถาบันการเงินของรัฐ เข้าพบผู้บริหารระดับสูงสำนักงาน ปปง.

นางกรุณา เหมือนเตย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย ในฐานะประธานชมรมกำกับการปฏิบัติงานสถาบันการเงินของรัฐ…

โครงการ 3 ประสาน

ธนาคารได้จัดโครงการ 3 ประสานขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยให้ผู้บริหารพร้อมกับพนักงานธนาคารในสังกัด…